Jesteś tutaj: Strona główna
Statut szkoły PDF Drukuj Email
Napisał(a): Administrator   
wtorek, 01 września 2015
Spis treści
Statut szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony


S T A T U T

GIMNAZJUM  NR 2 W BOCHNI


Tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 r.Spis treści
Rozdział 1 Przepisy wprowadzające    5
§ 1. Podstawa prawna    5
Rozdział 2 Informacje o Gimnazjum    6
§ 2. Nazwa, numer porządkowy, imię i siedziba szkoły, organ prowadzący, obwód.    6
Rozdział 3 Cele i zadania Gimnazjum    7
§ 3. Cele i zadania Gimnazjum    7
Rozdział 4  Współdziałanie gimnazjum z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki    7
§ 4. Formy współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.    7
§ 5. Organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego    9
§ 6. Procedura kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej    9
Rozdział 5 Organy Gimnazjum    9
§ 7. Organy Gimnazjum    9
§ 8. Kompetencje Dyrektora Gimnazjum    9
§ 9.  Kompetencje Rady Pedagogicznej    11
§ 10.  Kompetencje Samorządu Uczniowskiego    12
§ 11. Kompetencje Rady Rodziców    12
§ 12. Zasady współdziałania organów szkoły    13
Rozdział 6 Rodzice ( prawni opiekunowie)    13
§ 13. Prawa rodziców.    13
§ 14. Obowiązki rodziców.    14
§ 15. Kontakty rodziców z nauczycielami.    14
Rozdział 7 Uczniowie Gimnazjum    14
§ 16.  Obowiązek szkolny    14
§ 17.  Prawa uczniów    15
§ 18. Obowiązki uczniów    15
§ 19. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych    16
Rozdział 8 Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz  tryb odwoływania się od kary    17
§ 20. Nagrody    17
§ 21. Kary    17
§ 22.  Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia  do innej szkoły    18
§ 23.  Tryb odwoływania się ucznia lub jego rodzica od kary    18
Rozdział 9 Organizacja Gimnazjum    19
§ 24.  Arkusz organizacji Gimnazjum    19
§ 25. Formy pracy gimnazjum    19
§ 26.  Organizacja wewnętrzna gimnazjum    19
§ 27.  Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum    20
Rozdział 10 Formy opieki i pomocy uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie    21
§ 28. Formy pomocy uczniom    21
§ 29. Procedury ubiegania się o pomoc    21
Rozdział 11 Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo    21
§ 30. Bezpieczeństwo uczniów w szkole    21
§ 31. Procedura zwalniania z zajęć edukacyjnych    22
Rozdział 12    23
Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum    23
§ 32. Zadania nauczycieli    23
§ 33. Prawa nauczycieli    24
§ 34.  Zadania wicedyrektora szkoły    24
§ 35. Zadania pedagoga szkolnego    25
§ 36. Zadania psychologa szkolnego    25
§ 37. Zadania pielęgniarki szkolnej    25
§ 38. Inni pracownicy Gimnazjum    26
Rozdział 13 Organizacja biblioteki szkolnej    26
§ 39. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami    26
§ 40. Zadania nauczyciela biblioteki    27
Rozdział 14 Organizacja świetlicy szkolnej    27
§ 41. Cel organizowania świetlicy    27
§ 42. Formy pracy świetlicy szkolnej    27
§ 43. Zadania wychowawcy świetlicy    27
Rozdział 16 Zespoły nauczycielskie    28
§ 44.  Zadania zespołów nauczycielskich    28
§ 45.  Zadania zespołu  wychowawczego    28
Rozdział 17 Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów    28
§ 46. Rola oceniania wewnątrzszkolnego    29
§ 47. Obowiązki ucznia w zakresie oceniania    29
§ 48. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania    29
§ 49. Tryb ustalania oceny zachowania    30
§ 50. Kryteria ocen zachowania    30
§ 51. Warunki  zmiany oceny zachowania    32
§ 52. Obszary oceniania zajęć edukacyjnych    32
§ 53. Sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia    33
§ 54. Skala ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych    33
§ 55. Terminy klasyfikacji    34
§ 56. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych    34
§ 57.  Egzamin poprawkowy    35
§ 58.  Promowanie ucznia, ukończenie Gimnazjum przez ucznia    35
Rozdział 18 Wychowawcy    35
§ 59.  Rola wychowawcy    35
§ 60. Zadania wychowawcy    35
Rozdział 19 Postanowienia końcowe    36
§ 61.  Pieczęć szkoły i regulaminy    36
§ 62. Ceremoniał szkoły    36
§ 63. Dokumentacja działalności szkoły i gospodarka materiałowa    36Rozdział 1
Przepisy wprowadzające

§ 1. Podstawa prawna

1. Funkcjonowanie Gimnazjum nr 2 w Bochni im. Cypriana Kamila Norwida oparte jest w szczególności  na następujących aktach prawnych:
1)    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku;

2)    Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. Z 1991 r., Nr 120,poz.526);

3)    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);

4)    Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96);

5)    Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624) z późniejszymi zmianami;;

6)    Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół
z późniejszymi zmianami;

7)    Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych:

8)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej      i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Statut gimnazjum określa podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności między poszczególnymi organami szkoły, zasady współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

3. Statut gimnazjum obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Rozdział 2
Informacje o Gimnazjum

§ 2. Nazwa, numer porządkowy, imię i siedziba szkoły, organ prowadzący, obwód.

1.    Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni.

2.    Adres siedziby Gimnazjum: 32-700 Bochnia , ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

3.    Do obwodu Gimnazjum nr 2 w Bochni należą ulice: 1. Armii Krajowej, Bogusława Serwina, Campi, Czerwieniec, Dębnik, Dołuszycka, Edwarda Dembowskiego, Edwarda Windakiewicza, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ferdynanda Maissa, Franciszka Hoszarda, Gejzy Bukowskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, gen. Mariana Turkowskiego, gen. Tadeusza Jakubowskiego,
gen. Waleriana Czumy, Gipsowa, Górników, Górska, Jana Kantego Andrusikiewicza, Jana Matejki, Jana Sondla, Józefa Wybickiego, Juliana Goslara, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza   Brodzińskiego, Kolanowska, Krakowska, Krakowskie Przemieście, ks. Władysława Kuca, Kurów, Legionów Polskich, Leśna, Lucjana Rydla, Macieja Rataja, Marcina Samlickiego, Michała Czyżewicza, Michała Żułkiewicza, Nowy Świat, Pagórek, Parkowa, Pl. Turka, płk. Józefa Serugi, prof. Franciszka Bujaka, Romana Niwickiego, rtm. Witolda Pileckiego, Serafińskich, Spiska, Stanisława Pachuty, Stanisława Wyspiańskiego, Strzelecka, św. Marka, św. Pawła Apostoła, Świętokrzyska, Uzbornia, Wacława Korty, Widok, Wincentego Witosa, Wiśnicka, Władysława Grabskiego, Władysława Skoczylasa, Włodzimierza Podgórca, Za Szybem, Zalesie Dolne, Zaułek Franciszka Mollo, Zdzisława Włodka

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

5.    Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miasto Bochnia.

6.    Gimnazjum jest jednostką budżetową.

7.    Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Miasto Bochnia na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

8.    Szkoła posiada rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie Uchwały
nr XXX/288/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 31 marca 2005 r.

9.    Cykl kształcenia trwa 3 lata.

10.    Świadectwo ukończenia Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni uprawnia absolwenta do ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.

11.    Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, stołówki szkolnej, gabinetu pielęgniarki, gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego.

12.    Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.Rozdział 3
Cele i zadania Gimnazjum

§ 3. Cele i zadania Gimnazjum

1.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7. września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.    Realizując ustawowe cele i zadania Gimnazjum:  
1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum;
2)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a)    poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
b)    rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
3)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
a)    zapewnienie odpowiedniej bazy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla uczniów Gimnazjum,
b)    systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c)    realizowanie programu wychowawczego oraz programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Gimnazjum;
4)    sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku uczniów i ich możliwości rozwojowych, także środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych poprzez:
a)    organizowanie zajęć świetlicowych,
b)    umożliwienie spożywania posiłków,
c)    umożliwienie korzystania z opieki medycznej w ramach pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
d)    prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
e)    zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
f)    zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
g)    zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
h)    realizację podstawy programowej ustalonej dla Gimnazjum,
i)    zapewnienie uczniom bezpośredniej i stałej opieki w czasie ich pobytu w szkole, także podczas zajęć poza terenem szkoły;
5)    organizuje naukę religii, etyki w oparciu o odrębne przepisy.


Rozdział 4
Współdziałanie gimnazjum z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki


§ 4. Formy współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

1.    Współdziałanie Gimnazjum z poradniami polega w szczególności na:
1)    prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów nauczycieli i rodziców;
2)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
3)    diagnozowaniu niepowodzeń szkolnych ucznia, celem dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.


2.    Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom według zasad:
1)    korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
2)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
3)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych ;
4)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholog i  pedagog szkolny;
5)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy
a)    ucznia,
b)    rodziców ucznia,
c)    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem
d)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
6)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a)    zajęć rozwijających uzdolnienia,
b)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c)    zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
d)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
e)    zajęć rewalidacyjnych
f)    zajęć socjoterapeutycznych
g)    porad i konsultacji;
h)    nauczania indywidualnego;
7)    Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są w formie kół przedmiotowych, artystycznych, technicznych, sportowych, informatycznych;
8)    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie zaleceń o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. W zajęciach tych mogą również brać udział uczniowie mający braki edukacyjne spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole lub z innych przyczyn. Liczba uczestników tych zajęć nie może  przekroczyć 8 uczniów.
9)    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcji. Zajęcia te są obowiązkowe dla w/w uczniów, liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób.
10)    Zajęcia  związane  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej realizowane są przez psychologa szkolnego , nauczyciela świetlicy i wychowawcę klasy ;
11)    Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to zajęcia indywidualne  w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
12)    Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są dla uczniów na podstawie zalecenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć nie  może przekroczyć 10 osób.
13)    Dla uczniów, którzy z określonych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne organizowane jest nauczanie indywidualne na terenie szkoły lub w domu w wymiarze do 12 godzin tygodniowo.
3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów   i nauczycielom w formie porad, konsultacji i szkoleń.
4.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

§ 5. Organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego

1.    Gimnazjum przygotowuje uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.
2.    Zadaniem szkoły na tym etapie jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku kształcenia, a zwłaszcza:
1)    wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;
2)    modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości(zawyżona lub zaniżona);
3)    pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach;
4)    kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu;
5)    zapoznanie ze strukturą szkolnictwa;
6)    współdziałanie  z rodzicami w realizacji powyższych zadań.
3.    Szczegółowe formy pracy z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, który stanowi odrębny dokument.

§ 6. Procedura kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
1.    Procedura kierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej jest następująca:
1)    w trakcie roku szkolnego uczeń gimnazjum może być skierowany na badania poradni psychologiczno – pedagogicznej do  tylko za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);
2)    wniosek do poradni wypełnia nauczyciel – wychowawca w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
3)    wypełniony wniosek wraz z informacją o uczniu należy przekazać do dyrektora szkoły;
4)    dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej;
5)    dyrektor przekazuje wniosek wraz z opinią o uczniu i opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej za pośrednictwem pedagoga szkolnego;
6)    dyrektor przekazuje informacje o przesłaniu wniosku do poradni rodzicom ucznia;
7)    rodzic na zasadzie dobrowolności  przekazuje opinię poradni o uczniu do sekretariatu szkoły;
8)    pedagog szkolny przekazuje wychowawcy i nauczycielom przedmiotów informację o wynikach badań i zaleceniach do pracy z uczniem ;
9)    opinie poradni przechowuje pedagog szkolny w okresie pobytu ucznia w szkole;
10)    po ukończeniu szkoły przez ucznia opinię poradni odbiera rodzic w okresie do 6 miesiecy od daty wydania świadectwa uczniowi.


Rozdział 5
Organy Gimnazjum

§ 7. Organy Gimnazjum

1.    Organami Gimnazjum są:
1)    Dyrektor Gimnazjum;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Samorząd Uczniowski;
4)    Rada Rodziców.

§ 8. Kompetencje Dyrektora Gimnazjum

1.    Dyrektor Gimnazjum wypełnia zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i inne wskazane  w odrębnych przepisach, a w szczególności:
1)    kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum i reprezentuje go na zewnątrz;
2)    dysponuje środkami finansowymi Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
3)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
4)     przewodniczy pracy Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie Gminę Miasta Bochnia i Małopolskiego Kuratora Oświaty;
5)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
6)    powierza stanowisko wicedyrektora oraz odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
7)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;
8)    nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
9)    przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum;
10)    występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
11)    opracowuje arkusz organizacji Gimnazjum;
12)    odpowiada za powierzone mienie;
13)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
14)    na okres swej nieobecności przekazuje zastępstwo wicedyrektorowi, w razie dłuższej nieobecności pisemnie zleca dysponowanie środkami finansowymi;
15)    współpracuje ze wszystkimi organami Gimnazjum oraz rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy nimi;
16)    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
17)    stwarza warunki do działalności w Gimnazjum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum;
18)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów: poprawkowych klasyfikacyjnych oraz egzaminów gimnazjalnych;
19)    zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
20)    dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
21)    odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Gimnazjum;
22)    podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Gimnazjum;
23)    odpowiada za prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;
24)    podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;
25)    Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze nie wyższym niż 8 dni;
26)    podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole;
27)    corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych , które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;
28)    wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
29)    określa szczegółowe  warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych;
30)    zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki i wyznacza nauczyciela-opiekuna;
31)    ustala  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę warunki  korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki;
32)    wykonuje  inne zadania wynikające  z przepisów szczególnych.

§ 9.  Kompetencje Rady Pedagogicznej

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.
2.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:
a)    zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
b)    promowanie do klasy programowo wyższej ucznia gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3)    porozumienie z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum;
4)    wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, posiadających orzeczenia lub opinie poradni o dostosowaniu warunków egzaminu, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE;
5)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole;
6)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7)    ustalanie regulaminu swojej działalności;
8)    przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;
3.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;
2)    powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
3)    przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
4)    powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
5)    odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
6)    wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły ;
7)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);
8)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
9)    projekt planu finansowego szkoły;
10)    wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
11)    propozycje dyrektora szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
12)    ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
13)    propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
14)    zezwolenie na indywidualny program nauki;
15)    zezwolenie na indywidualny tok nauki;
16)    wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
17)     wniosek o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się;
18)    wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;
19)    zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
4.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.

§ 10.  Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1.    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum, którzy przy pomocy swych przedstawicieli współpracują z pozostałymi organami Gimnazjum.

1)    Zasady wybierania oraz działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin samorządu.
2)    Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3)    Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak :
a)     prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c)     prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d)    prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
f)    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 
 

Z naszej galerii

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Piątek
27 Kwietnia 2018
Imieniny obchodzą
Anastazy, Andrzej, Bożebor, Kanizjusz,
Martyn, Piotr, Teofil, Zyta

Do końca roku zostało 249 dni.
Zodiak: Byk