Jesteś tutaj: Strona główna
Statut szkoły - Strona 2 PDF Drukuj Email
Napisał(a): Administrator   
wtorek, 01 września 2015
Spis treści
Statut szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

§ 11. Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Gimnazjum.

1.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.    Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin określa w szczególności:
1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Gimnazjum.
3.    Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu wychowawczego Gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
2)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną   programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz  potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
3)    uchwalanie regulaminu swojej działalności.

4.    Do kompetencji opiniodawczych  Rady Rodziców należy:
1)       opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2)    opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
3)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
4)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
5)    opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
6)    opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
7)    opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
8)    opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
9)    opiniowanie nadania imienia szkole;
10)    opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej Samorządu Uczniowskiego, Gminy Miasto Bochnia oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum.
6.    W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 12. Zasady współdziałania organów szkoły

1.    Wszystkie organy szkoły w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz celami i zadaniami szkoły.
2.    Organy szkoły w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych niniejszym statutem.
3.    Dyrektor szkoły koordynuje współdziałanie organów szkoły.
4.    Organy szkoły informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny poprzez przedłożenie swoich planów pracy Dyrektorowi Gimnazjum.
5.    Przedstawiciele organów szkoły współpracują ze sobą w celu rozwiązania istotnych problemów dotyczących funkcjonowania szkoły.
6.    W razie występowania sytuacji spornej pomiędzy organami szkoły głównym rozjemcą jest Dyrektor Gimnazjum.
7.    W czasie prowadzenia rozmów ze stronami sporu Dyrektora Gimnazjum obowiązuje dyskrecja, poszanowanie godności osób – stron sporu, a podejmowane działania ze strony Dyrektora nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.


Rozdział 6
Rodzice ( prawni opiekunowie)


§ 13. Prawa rodziców.

1.    Rodzice mają prawo do:
1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale Gimnazjum;
2)    znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
3)    rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5)    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu Gimnazjum opinii na temat pracy Gimnazjum.

§ 14. Obowiązki rodziców.

1.    Do obowiązków rodziców ucznia należy:
1)    dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Gimnazjum;
2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć     szkolnych;
4)    dopełnienie czynności związanych z zakupem podręczników obowiązujących  w Gimnazjum;
5)    wspieranie procesu nauczania i wychowania prowadzonego przez Gimnazjum;
6)    systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i w miarę potrzeb z nauczycielami uczącymi w danym oddziale ;
7)    udzielanie w miarę możliwości pomocy Gimnazjum;
8)    do dnia 10 września poinformowanie na piśmie wychowawcy klasy o przeciwwskazaniach do określonych aktywności wynikających ze stanu zdrowia dziecka oraz każdorazowej zmianie tej sytuacji;
9)    poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie najpóźniej na godzinę  przed rozpoczęciem przez ucznia zajęć w danym dniu.

§ 15. Kontakty rodziców z nauczycielami.

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) zwani dalej „rodzicami” i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
2.    Kontakty rodziców z wychowawcą odbywają się głównie podczas zebrań rodziców z wychowawca, kontakty z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się podczas dni otwartych szkoły a w nagłych sytuacjach w innym czasie uzgodnionym z nauczycielem.
3.    W zebraniach z wychowawcą mogą brać udział rodzice posiadający prawa rodzicielskie, prawni opiekunowie lub inne osoby pisemnie upoważnione przez prawnych opiekunów ucznia.


Rozdział 7
Uczniowie Gimnazjum

§ 16.  Obowiązek szkolny

1.    Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2.    Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3.    Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Gimnazjum;
4.    Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla        Gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5.    Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
6.    Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 17.  Prawa uczniów

1.    Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
1)    informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
2)    posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z każdych zajęć edukacyjnych oraz kryteriów oceny zachowania;
3)    korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
4)    tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
5)    poszanowania swej godności;
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)    swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
8)    korzystania z pomocy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy materialnej i dydaktycznej;
9)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
10)    nietykalności osobistej;
11)    bezpiecznych warunków pobytu w Gimnazjum;
12)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
13)    reprezentowania Gimnazjum w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach;
14)    sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej na jego prośbę oceny ustalonej na podstawie znanych wymagań edukacyjnych i kryteriów, zgodnych z przedmiotowymi  zasadami oceniania;
15)    powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych zadań klasowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
16)    odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii;
17)    uczestnictwa w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Gimnazjum;
18)    poprawy oceny z zadań klasowych poza lekcjami w terminie podanym przez nauczyciela;
19)    zwolnienia z odpowiedzi ustnych w dniu następnym po dniu, w którym uczestniczył reprezentując szkołę w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim.
20)    W przypadku nagminnego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do:
a)    wychowawcy klasy;
b)    pedagoga szkolnego;
c)    Samorządu Uczniowskiego;
d)    Dyrektora Gimnazjum.
e)    w sytuacji niezadowalającego rozwiązania problemu na terenie Gimnazjum rodzic ucznia może odwołać się do Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

§ 18. Obowiązki uczniów

1.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
1)    regularnie uczęszczać na obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2)    przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły;
3)    systematycznie przygotowywać się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
4)    zaległości wynikające z nieobecności w szkole uzupełniać na bieżąco, a w przypadku nieobecności powyżej 3 dni w terminie do tygodnia lub innym uzgodnionym z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
5)     przebywać podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw na terenie budynku szkolnego. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela;
6)    posiadać zeszyt do korespondencji opatrzony pieczęcią szkoły i zawierający wzory podpisów rodziców, służący m.in. do odnotowywania zwolnień z lekcji;
7)    usprawiedliwiać wszystkie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz spóźnienia na te zajęcia w terminie do 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie ma formę wniosku pisemnego zawierającego uzasadnienie nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych, podpisanego przez rodzica;
8)    zachowywać się w sposób kulturalny podczas zajęć lekcyjnych i przerw. Uczeń nie może utrudniać nauczycielowi prowadzenia lekcji, a pozostałym uczniom udziału w zajęciach;
9)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum, piękno mowy ojczystej;
10)    rzetelnie wypełniać obowiązki dyżurnego;
11)    w zakresie stroju stosować się do ustaleń zawartych w odpowiednim regulaminie stanowiącym załącznik do programu wychowawczego szkoły.
12)    przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających w Gimnazjum i poza Gimnazjum;
13)    naprawiać wyrządzone szkody materialne przy współudziale rodziców;
14)    w kontaktach interpersonalnych przestrzegać zasad kultury;
15)    godnie reprezentować Gimnazjum;
16)    podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum i Rady Pedagogicznej;
17)    oddać na żądanie nauczyciela przedmioty, które zakłócają przebieg lekcji lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych uczniów ( telefon komórkowy, niebezpieczne przedmioty);
18)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom,  pracownikom Gimnazjum, uczniom i innym ludziom poprzez społecznie akceptowane formy.

§ 19. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

1.    Uczeń Gimnazjum może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

1)    ma pisemną zgodę rodzica na posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły wpisaną do zeszytu korespondencji;
2)    może korzystać z własnych urządzeń mobilnych na lekcji wyłącznie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem procesu nauczania po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela;
3)    jest zobowiązany do osobistej, właściwej opieki nad własnym sprzętem, powinien go właściwie użytkować, nie narażając na zgubienie, zniszczenie, porzucenie;
4)    ma obowiązek przygotować sprzęt do pracy na lekcji odpowiednio wcześniej w domu, to znaczy naładować baterie i dbać o aktualizację oprogramowania antywirusowego;
5)    nie ma prawa wykorzystywać sprzętu do rejestrowania przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego;
6)    odpowiedzialność materialną za sprzęt i jego użytkowanie ponosi uczeń lub jego rodzice;
7)    szkoła zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości urządzenia mobilnego, jeśli zachodzi podejrzenie o niewłaściwe jego użytkowanie lub posiadanie nielegalnych treści;
8)    zakazuje się używania urządzeń mobilnych w szkole, jeśli nosi ono znamiona mobbingu, cyberprzemocy lub bezmyślnej zabawy w miejscach odosobnionych (prywatnych) takich jak toalety i szatnie;
9)    zaginięcie lub kradzież urządzenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji;
10)    na czas lekcji wychowania fizycznego uczniowie pozostawiają  telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne w plecaku w szatni uczniowskiej, nie wolno wnosić ich do sali gimnastycznej;
11)    naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń mobilnych na terenie szkoły powoduje zabranie sprzętu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic za pisemnym potwierdzeniem.Rozdział 8
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz
tryb odwoływania się od kary

§ 20. Nagrody

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1)    rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz Gimnazjum lub środowiska;
2)    wzorową postawę;
3)    wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;
4)    bardzo dobre wyniki w nauce;
5)    pomoc koleżeńską;
6)    pracę w Samorządzie Uczniowskim;
7)    stuprocentową frekwencję na zajęciach szkolnych.
2.    Nagrodę może przyznać Dyrektor Gimnazjum, wychowawca oddziału, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
3.    Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Gimnazjum:
1)    pochwała wychowawcy wobec klasy;
2)    pochwała wychowawcy na wniosek opiekuna organizacji uczniowskich lub innych pracowników Gimnazjum;
3)    pochwała Dyrektora wobec całej społeczności Gimnazjum;
4)    list pochwalny skierowany do rodziców;
5)    dyplom;
6)    nagrody rzeczowe, np. nagrody książkowe;
7)    wpis do „Złotej Księgi Gimnazjum” dla uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem;
8)    prestiżowa nagroda Gimnazjum za osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej: „Diament”, „Leonardo”, „Medal”;
9)    typowanie ucznia do stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za szczególne osiągnięcia.
4.    Nagrody w formie nagród rzeczowych oraz prestiżowych nagród Gimnazjum są finansowane ze środków gromadzonych przez Radę Rodziców.
5.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które uczęszczał oraz religii lub etyki średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

§ 21. Kary

1.    Uczniowi może być udzielona kara za:  
1)    niewłaściwe, naruszające powszechnie przyjęte normy zachowanie;
2)    rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych;
3)    wulgarne słownictwo;
4)    stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub pracowników szkoły;
5)    kradzież;
6)    pobicie;
7)    świadome wprowadzanie chaosu w życie szkoły;
8)    niszczenie mienia szkolnego i publicznego;
9)    używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego  podczas lekcji bez zgody nauczyciela;
10)    rejestrowanie w formie zapisu dźwięku lub obrazu zdarzeń podczas przerw międzylekcyjnych;
11)    wnoszenie na teren Gimnazjum papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;
12)     posiadanie na terenie Gimnazjum papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;
13)    palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;
14)    nieprzestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących w szkole.

2.    Ustala się następujące rodzaje kar:
1)    upomnienie wychowawcy klasy;
2)    nagana wychowawcy;
3)    upomnienie lub nagana wychowawcy udzielona wobec klasy;
4)    pozbawienie pełnionych funkcji w klasie;
5)    upomnienie Dyrektora Gimnazjum;
6)    pozbawienie przez Dyrektora funkcji pełnionej na forum szkoły;
7)    nagana Dyrektora Gimnazjum;
8)    wydany przez Dyrektora zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych na dłuższy okres proporcjonalny do popełnionego czynu;
9)    uchwałą Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innego oddziału równoległej klasy Gimnazjum;
10)     wniosek Dyrektora Gimnazjum do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 22.  Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły

1.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku powtarzania się następujących sytuacji:
1)    znęcanie się nad kolegami, a w szczególności uczniami nowo przyjętymi;
2)    rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających;
3)    uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających albo w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
4)    uczestniczenie w bójkach, rozbojach, kradzieżach;
5)    umyślne niszczenie mienia i sprzętu szkolnego.

§ 23.  Tryb odwoływania się ucznia lub jego rodzica od kary

1.    Od każdej z wymienionych kar przysługuje odwołanie do osoby lub organu, który zastosował karę, w terminie do siedmiu dni od daty uzyskania informacji.
2.    Odwołanie ma mieć formę pisemnego wniosku  z podaniem uzasadnienia.
3.    Od kary nałożonej przez wychowawcę uczeń lub jego rodzic może odwołać się do wychowawcy a w sytuacji spornej do Dyrektora Gimnazjum. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
4.    Od kar nałożonych uchwałą Rady Pedagogicznej przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic ucznia. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania wniosku. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
5.    Od kar nałożonych przez Dyrektora przysługuje odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.


 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga