Jesteś tutaj: Strona główna
Statut szkoły - Strona 3 PDF Drukuj Email
Napisał(a): Administrator   
wtorek, 01 września 2015
Spis treści
Statut szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Rozdział 9
Organizacja Gimnazjum

§ 24.  Arkusz organizacji Gimnazjum

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum.
2.    Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.
3.    Termin opracowania arkusza organizacji Gimnazjum określa organ prowadzący.

§ 25. Formy pracy gimnazjum

1.    Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast godzina zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych  60    minut.
3.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa i nie krótszy niż 30 min) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.
4.    Rok szkolny dzieli się na półrocza.
5.    Czas trwania półroczy wyznacza Dyrektor Gimnazjum.

§ 26.  Organizacja wewnętrzna gimnazjum

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych szkolnym planem nauczania.
2.    Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
3.    Oddział należy dzielić na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjów w nauczaniu:
1)     języków obcych;
2)     informatyki;
3)     wychowania fizycznego;
4)    chemii;
5)     fizyki;
6)    biologii.
4.    W szczególnych przypadkach określonych warunkami organizacyjnymi Gimnazjum lub możliwościami finansowymi, Dyrektor Gimnazjum może w porozumieniu z organem prowadzącym ustalić inny sposób podziału.
5.    Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6.    Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć.
7.    Zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 27.  Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum

1.    Terminy przyjęć  i terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Gimnazjum określa Małopolski Kurator Oświaty.

2.    Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum. Wzór zgłoszenia określa organ prowadzący szkołę;
2) na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Wzór wniosku określa organ prowadzący szkołę.
3) do zgłoszenia rodziców i wniosku należy dołączyć:
a)    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b)    oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu,
c)    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeżeli kandydat posiada takie zaświadczenie,
d)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat posiada takie orzeczenie.

4)    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, o przyjęciu decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające  :
a)    liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu zawarte w zaświadczeniu wydanym przez CKE, przy czym wyniki sprawdzianu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent  odpowiada 0,2 punktu.

b)    liczbę punktów, na które przeliczana jest wartość ocen w klasyfikacji końcowej z przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda,  historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny oraz ocena zachowania.
Sposób przeliczenia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów  na punkty jest następujący:
- celujący – 20 punktów
- bardzo dobry –18 punktów
- dobry –15 punktów
- dostateczny – 10 punktów
- dopuszczający – 2 pkt.
Sposób przeliczenia ocen zachowania  na punkty jest nastepujący:
- wzorowe – 20 punktów
- bardzo dobre  - 18 punktów
- dobre – 15 punktów
- poprawne – 5 punktów
- nieodpowiednie – 1 punktów
-  naganne – 0 punktów

c)    liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia, przy czym:
-  za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,
- za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej, w tym:
•    laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
•    laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
•    finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
•    finalista konkursu  przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,
•    za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów
5)    w uzasadnionych przypadkach o przyjęciu do szkoły mogą decydować względy rodzinne i osobiste ucznia;
6)    ostateczną decyzję o przyjęciu do Gimnazjum podejmuje Dyrektor Gimnazjum.
3.    Postępowanie  rekrutacyjne do Gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i określa jej zadania.
4.     Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości   listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie najniższej liczby punktów, która uprawniała do przyjęcia;
3)    przyjęcie kandydata do Gimnazjum, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty;
4)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
5)    podział nowo przyjętych uczniów na oddziały w oparciu o Regulamin podziału uczniów na oddziały klasowe.Rozdział 10
Formy opieki i pomocy uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie


§ 28. Formy pomocy uczniom

1.    Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie może być udzielona pomoc w formie:    
1)    dofinansowania do podręczników;
2)    stypendium szkolnego
3)    dożywiania w stołówce szkolnej
4)    zapomogi losowej

§ 29. Procedury ubiegania się o pomoc

1.    Procedury ubiegania się o poszczególne formy pomocy zawarte są w odrębnych przepisach.


Rozdział 11
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

§ 30. Bezpieczeństwo uczniów w szkole

1.    W szkole każdy uczeń oraz grupa uczniów otoczona jest opieką według zasad:
1)    za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – w godzinach zajęć określonych planem lekcji w danym dniu;
2)    minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w arkuszu organizacji szkoły;
3)    nauczyciel ma obowiązek przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji,
4)    nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność uczniów  na zajęciach i  odnotować obecności i nieobecności uczniów w dzienniku ,
5)    nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych;
6)    opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły;
7)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów
( również całych oddziałów) i przekazanie opieki nad taką grupą jednemu nauczycielowi.
2.    Szkoła, umożliwiając uczniom korzystanie z Internetu, zapewnia zabezpieczenie przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego poprzez zainstalowanie i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania.
3.    Budynki i teren szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.


§ 31. Procedura zwalniania z zajęć edukacyjnych

1.    Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1)    na pisemny wniosek  sporządzony i podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna), w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ucznia ze szkoły oraz złożono oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie;
2)    na osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów), będącą wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica (prawnego opiekuna) i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu oraz pisemnym  potwierdzeniem faktu odbioru dziecka w sekretariacie szkoły.
3)    w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) przez pracowników szkoły i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę wskazaną przez rodziców i pisemnym potwierdzeniem tego faktu w sekretariacie szkoły.
2.    W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela prowadzącego zajęcia uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor szkoły lub dyrektor.
3.    Pisemne wnioski rodziców o zwolnienie ucznia z lekcji i oświadczenia o odbiorze ucznia ze szkoły przechowuje się w szkole.
4.    W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go pod opieką innego ucznia lub pracownika obsługi do pielęgniarki szkolnej albo wzywa pielęgniarkę na miejsce zdarzenia,  która po rozpoznaniu objawów powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły.
5.    Dziecko odbiera rodzic (prawny opiekun) najszybciej jak to możliwe.
6.    W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję.
7.    W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.
8.    Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatnich  godzin lekcyjnych                        lub odwoływania zajęć z pierwszych godzin lekcyjnych, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
9.    Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom najpóźniej dzień wcześniej, informacje przekazuje się ustnie z poleceniem odnotowania jej w zeszycie do korespondencji ucznia i zobowiązuje się uczniów do przekazania tej informacji rodzicom (prawnym opiekunom).Informacje takie zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
10.    Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 9 odpowiedzialny jest woźny szkolny.
11.    Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole
(u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.


Rozdział 12

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 32. Zadania nauczycieli

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.    Do obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności:
1)    dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2)    poznanie osobowości uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
3)    rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;
4)    prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;
5)    dbałość o czystość językową wypowiedzi uczniów, uświadamianie i zapobieganie błędom;
6)    doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy, wyposażenie pracowni i odpowiedzialność za powierzone mienie;
7)    reagowanie na najdrobniejsze przejawy niszczenia mienia szkolnego;
8)    pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z planem;
9)    tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;
10)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
11)    ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia;
12)    systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;
13)    stosowanie zasad oceniania zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania;
14)    zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
15)    realizacja zadań szkoły, wynikających bezpośrednio z organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
16)    udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie rozwoju psychicznego, ich uzdolnień i zainteresowań;
17)    branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej;
18)    pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
19)    szanowanie godności osobistej ucznia;
20)    kształtowanie u uczniów właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wdrażanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska;
21)    nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste ucznia lub jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
22)    prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej;
23)    kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów;
24)    stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i   wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;
25)    odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpraca z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
26)     realizowanie edukacji medialnej, czyli wychowywanie  uczniów do właściwego odbioru i    wykorzystania mediów. 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga