Jesteś tutaj: Strona główna
Statut szkoły - Strona 4 PDF Drukuj Email
Napisał(a): Administrator   
wtorek, 01 września 2015
Spis treści
Statut szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

§ 33. Prawa nauczycieli

1.    Nauczyciel ma prawo do prowadzenia lekcji i innych zajęć w warunkach poszanowania jego godności, przy zachowaniu przez uczniów ładu, porządku i dyscypliny.
2.    Nauczyciel ma prawo do odebrania uczniowi przedmiotów, które zakłócają przebieg lekcji lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych uczniów ( telefon komórkowy, niebezpieczne przedmioty).
3.    Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
4.    Nauczyciel ma prawo wystąpić do  Dyrektora Gimnazjum z uzasadnionym wnioskiem o pomoc w  zakupie podręczników ze środków publicznych uczniom, którzy  spełniają kryterium dochodowe  określone we właściwych przepisach. W szczególności należy wziąć pod uwagę  uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo lub zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwo, bezdomność ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego.          

§ 34.  Zadania wicedyrektora szkoły

1.    W Gimnazjum tworzy się stanowiska wicedyrektorów według zasady określonej przez organ prowadzący, z tym, że na jedno stanowisko wicedyrektora przypada nie mniej niż 12 oddziałów.

2.    Dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.

3.    Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej, a w szczególności:
1)    sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)    kontroluje realizację podstawy  programowej  przez nauczycieli;
3)    kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawą programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
4)    dba o poprawną realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności o jakość nauczania, poprawność działań wychowawczych, frekwencję uczniów, dyscyplinę, przestrzeganie praw ucznia;
5)    kontroluje dokumentację  nauczycieli;
6)    sprawuje nadzór  nad zajęciami pozalekcyjnymi, a szczególności  wynikającymi art.42 KN.
7)    dokonuje rozliczeń godzin realizowanych zgodnie z art.42 KN w każdym półroczu.
8)    sprawuje  nadzór  nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
9)    prowadzi Księgę Zastępstw i wyznacza nauczycieli na zastępstwa;
10)    prowadzi ewidencję godzin ponadwymiarowych i przekazuje ją do dyrektora szkoły;
11)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
12)    rozstrzyga spory między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora            szkoły;
13)    sprawuje nadzór nad dyżurami nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych;
14)    dba o przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole;
15)    opracowuje plan ważniejszych wydarzeń i uroczystości szkolnych;
16)    dokumentuje wszelkie czynności nadzoru pedagogicznego;
17)    realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły;
18)    zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.


§ 35. Zadania pedagoga szkolnego

1. Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:
1)    planowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły;
2)    diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
3)    organizowanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
4)    organizowanie pomocy wychowawcom klas, a w szczególności w zakresie:
a)    rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b)    określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
c)    udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
d)    organizowania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
e)    działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
f)    dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
g)    udzielania porad w rozumieniu kłopotów powstałych w wyniku konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;
5)    współpraca z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6)    udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;
7)    zapobieganie zagrożeniu i niedostosowaniu społecznemu uczniów;
8)    w określonych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum występowanie z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego i reprezentowanie szkoły przed tym sądem;
9)    upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców;
10)    systematyczne prowadzenie dokumentacji swej działalności.

§ 36. Zadania psychologa szkolnego

1.    Do zadań psychologa należy w szczególności:
1)    prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
2)    współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
3)    udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;
4)    współpraca z i instytucjami pozaszkolnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
5)    koordynowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów ;
6)    systematyczne prowadzenie dokumentacji swej działalności.

§ 37. Zadania pielęgniarki szkolnej

1.    Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:
1)    wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2)    kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
3)    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4)    sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, realizacja zabiegów i procedur koniecznych do wykonania u ucznia podczas pobytu w szkole – wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego,
5)    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku zachorowań, wypadków i zatruć,
6)    doradztwo dla Dyrektora Gimnazjum w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, warunków sanitarnych w szkole, organizacji posiłków,
7)    udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej i zawodowej.

§ 38. Inni pracownicy Gimnazjum

1.    W Gimnazjum zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2.    Pracownicy administracji i obsługi wykonują m.in. zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Każdy pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest do:
1)    niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora Gimnazjum o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
2)    zwrócenia się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienia  o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierowania  tej osoby do niego;
3)    kontrolowania terenu szkoły pod  względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie ma obowiązek  zgłaszać Dyrektorowi i wpisywać do zeszytu prac konserwatora;
4)    wspomagania  nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
3.     Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten    stanowi załącznik do umowy o pracę.
4.    Żaden pracownik nie może udzielać informacji o szkole bez uzgodnienia stanowiska z Dyrektorem Gimnazjum.
5.    Obsługę finansową Gimnazjum zapewnia organ prowadzący.

Rozdział 13
Organizacja biblioteki szkolnej

§ 39. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów, nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.     Z biblioteki mogą korzystać:
1)    uczniowie,
2)    nauczyciele,
3)    inni  pracownicy szkoły.
4)    rodzice
3.    Nauczyciele i wychowawcy:
1)    współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
2)    współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
3)    korzystają ze zbiorów biblioteki na miejscu i wypożyczają do klas na czas trwania lekcji
4.    Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.
5.    Funkcje i zadania biblioteki. Biblioteka szkolna:
1)    służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły,
2)    rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,
3)    przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł    informacji i bibliotek,

§ 40. Zadania nauczyciela biblioteki

1. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:
1)    praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:
a)    udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach wydawniczych,
b)    rozmowy z czytelnikami o książkach,
c)    poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
d)    przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcje biblioteczne),
e)    udostępnianie nauczycielom, wychowawcom i uczniom potrzebnych im materiałów; pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu dodaktyczno - wychowawczego,
f)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
g)    prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,
h)    organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (np. konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek, wystaw);
2)    praca organizacyjna, która obejmuje:
a)    gromadzenie zbiorów,
b)    ewidencję zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
c)    opracowanie biblioteczne zbiorów (opracowanie techniczne, klasyfikowanie,  katalogowanie),
d)    selekcję zborów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
e)    konserwację zbiorów (oprawa i naprawa),
f)    organizację księgozbioru podręcznego (m.in. katalog alfabetyczny i rzeczowy, prowadzenie kartotek bibliotecznych ),
g)    organizację udostępniania zbiorów,
h)    planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną, uzgadnianie stanu majątkowego.


Rozdział 14
Organizacja świetlicy szkolnej

§ 41. Cel organizowania świetlicy

1.    W Gimnazjum zorganizowana jest świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole lub wcześniej do niej przychodzić ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki.

§ 42. Formy pracy świetlicy szkolnej

1.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
2.    Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 43. Zadania wychowawcy świetlicy

1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1)    organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
2)    ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień - organizowanie zajęć w tym zakresie,
3)    organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków, kultury życia codziennego,
4)    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
5)    rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności,
6)    czuwanie nad właściwą estetyką i treścią propagandy wizualnej w szkole,
7)    systematyczne prowadzenie dokumentacji swej działalności.

Rozdział 16
Zespoły nauczycielskie


§ 44.  Zadania zespołów nauczycielskich

1.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły zadaniowe i zespoły przedmiotowe. Na wniosek zespołu pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Gimnazjum przewodniczący zespołu.
2.    Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in. należy:
1)    opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
2)    opracowanie regulaminów korzystania z pracowni;
3)    opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w Gimnazjum;
4)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 45.  Zadania zespołu  wychowawczego

1.    Zespół wychowawczy zwołuje się w następujących  przypadkach:
1)    naruszenia przez ucznia regulaminu szkolnego(ustawiczne unikanie wypełniania podstawowych obowiązków  ucznia, groźby , pobicia, wymuszanie pieniędzy, kradzieże, posiadanie, zażywanie narkotyków, tzw. dopalaczy, picie alkoholu, itp.)
2)    zaniechanie przez ucznia spełniania obowiązku szkolnego(wagary)
2.    W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1)    dyrektor szkoły lub wicedyrektor
2)    pedagog lub psycholog szkolny
3)    wychowawca klasy
4)    rodzic
5)    jeśli sytuacja tego wymaga na zebranie zespołu zaprasza się przedstawiciela Policji.
3.    Zespół wychowawczy rozpatruje naruszenie przepisów szkolnych przez ucznia w jego obecności  i obecności rodzica ucznia(prawnego opiekuna)
4.    Zadania zespołu wychowawczego:
1)    wychowawca przedstawia rodzicowi i zespołowi zaistniały problem
2)    zespół wysłuchuje wyjaśnień ucznia, który naruszył przepisy
3)    zespół rozpatruje problem i podejmuje odpowiednie kroki
5.    Zespół wychowawczy może podjąć następujące kroki:
1)    może zobowiązać rodzica do systematycznej kontroli swojego dziecka
2)    może zobowiązać do systematycznego kontaktu z wychowawcą (terminy uzgadnia rodzic z wychowawcą)
3)    może zalecić rodzicom korzystanie z pomocy ośrodków specjalistycznych
6.    Z pracy zespołu sporządza się notatkę służbową.


 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga