Jesteś tutaj: Strona główna
Statut szkoły - Strona 6 PDF Drukuj Email
Napisał(a): Administrator   
wtorek, 01 września 2015
Spis treści
Statut szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony

Rozdział 18
Wychowawcy

§ 59.  Rola wychowawcy

1.    Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.    Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału w zasadzie do ukończenia przez uczniów tego oddziału Gimnazjum.
3.    Zmiana wychowawcy może nastąpić na prośbę nauczyciela lub wniosek rady klasowej rodziców po pozytywnym rozpatrzeniu przez Dyrektora Gimnazjum wniosków w tej sprawie.
.
§ 60. Zadania wychowawcy

1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum, a w szczególności:
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2)    przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie;
3)    rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
4)    dostosowanie form zajęć wychowawczych do wieku uczniów;
5)    otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia;
6)    koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla danego oddziału klasowego.
2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1)    w miarę możliwości i przy współpracy z rodzicami zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
2)    opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie pro rodzinne;
3)    utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
4)    współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
5)    współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni oraz innymi placówkami leczniczymi;
6)    śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
7)    dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
8)    udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp.;
9)    kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
10)    utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
11)    powiadamiać rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach niedostatecznych na co najmniej 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
12)    ustalać śródroczne i roczne oceny zachowania;
13)    powiadamiać rodziców lub opiekunów o osiągnięciach dydaktycznych i zachowaniu dziecka;
14)    podejmować decyzje w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach w szkole;
15)    podejmować decyzje w zakresie zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć w szkole;
16)    gromadzić pisemne usprawiedliwienia nieobecności w szkole swoich wychowanków.
3.    Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Rozdział 19
Postanowienia końcowe

§ 61.  Pieczęć szkoły i regulaminy

1.    Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
2.    Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 62. Ceremoniał szkoły

1.    Gimnazjum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

§ 63. Dokumentacja działalności szkoły i gospodarka materiałowa

1.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
3.    Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji. 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga