Jesteś tutaj: Strona główna
Statut szkoły PDF Drukuj Email
Napisał(a): Administrator   
wtorek, 01 września 2015
Spis treści
Statut szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Wszystkie strony


S T A T U T

GIMNAZJUM  NR 2 W BOCHNI


Tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2015 r.Spis treści
Rozdział 1 Przepisy wprowadzające    5
§ 1. Podstawa prawna    5
Rozdział 2 Informacje o Gimnazjum    6
§ 2. Nazwa, numer porządkowy, imię i siedziba szkoły, organ prowadzący, obwód.    6
Rozdział 3 Cele i zadania Gimnazjum    7
§ 3. Cele i zadania Gimnazjum    7
Rozdział 4  Współdziałanie gimnazjum z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki    7
§ 4. Formy współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.    7
§ 5. Organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego    9
§ 6. Procedura kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej    9
Rozdział 5 Organy Gimnazjum    9
§ 7. Organy Gimnazjum    9
§ 8. Kompetencje Dyrektora Gimnazjum    9
§ 9.  Kompetencje Rady Pedagogicznej    11
§ 10.  Kompetencje Samorządu Uczniowskiego    12
§ 11. Kompetencje Rady Rodziców    12
§ 12. Zasady współdziałania organów szkoły    13
Rozdział 6 Rodzice ( prawni opiekunowie)    13
§ 13. Prawa rodziców.    13
§ 14. Obowiązki rodziców.    14
§ 15. Kontakty rodziców z nauczycielami.    14
Rozdział 7 Uczniowie Gimnazjum    14
§ 16.  Obowiązek szkolny    14
§ 17.  Prawa uczniów    15
§ 18. Obowiązki uczniów    15
§ 19. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych    16
Rozdział 8 Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz  tryb odwoływania się od kary    17
§ 20. Nagrody    17
§ 21. Kary    17
§ 22.  Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia  do innej szkoły    18
§ 23.  Tryb odwoływania się ucznia lub jego rodzica od kary    18
Rozdział 9 Organizacja Gimnazjum    19
§ 24.  Arkusz organizacji Gimnazjum    19
§ 25. Formy pracy gimnazjum    19
§ 26.  Organizacja wewnętrzna gimnazjum    19
§ 27.  Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum    20
Rozdział 10 Formy opieki i pomocy uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie    21
§ 28. Formy pomocy uczniom    21
§ 29. Procedury ubiegania się o pomoc    21
Rozdział 11 Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo    21
§ 30. Bezpieczeństwo uczniów w szkole    21
§ 31. Procedura zwalniania z zajęć edukacyjnych    22
Rozdział 12    23
Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum    23
§ 32. Zadania nauczycieli    23
§ 33. Prawa nauczycieli    24
§ 34.  Zadania wicedyrektora szkoły    24
§ 35. Zadania pedagoga szkolnego    25
§ 36. Zadania psychologa szkolnego    25
§ 37. Zadania pielęgniarki szkolnej    25
§ 38. Inni pracownicy Gimnazjum    26
Rozdział 13 Organizacja biblioteki szkolnej    26
§ 39. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami    26
§ 40. Zadania nauczyciela biblioteki    27
Rozdział 14 Organizacja świetlicy szkolnej    27
§ 41. Cel organizowania świetlicy    27
§ 42. Formy pracy świetlicy szkolnej    27
§ 43. Zadania wychowawcy świetlicy    27
Rozdział 16 Zespoły nauczycielskie    28
§ 44.  Zadania zespołów nauczycielskich    28
§ 45.  Zadania zespołu  wychowawczego    28
Rozdział 17 Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów    28
§ 46. Rola oceniania wewnątrzszkolnego    29
§ 47. Obowiązki ucznia w zakresie oceniania    29
§ 48. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania    29
§ 49. Tryb ustalania oceny zachowania    30
§ 50. Kryteria ocen zachowania    30
§ 51. Warunki  zmiany oceny zachowania    32
§ 52. Obszary oceniania zajęć edukacyjnych    32
§ 53. Sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia    33
§ 54. Skala ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych    33
§ 55. Terminy klasyfikacji    34
§ 56. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych    34
§ 57.  Egzamin poprawkowy    35
§ 58.  Promowanie ucznia, ukończenie Gimnazjum przez ucznia    35
Rozdział 18 Wychowawcy    35
§ 59.  Rola wychowawcy    35
§ 60. Zadania wychowawcy    35
Rozdział 19 Postanowienia końcowe    36
§ 61.  Pieczęć szkoły i regulaminy    36
§ 62. Ceremoniał szkoły    36
§ 63. Dokumentacja działalności szkoły i gospodarka materiałowa    36Rozdział 1
Przepisy wprowadzające

§ 1. Podstawa prawna

1. Funkcjonowanie Gimnazjum nr 2 w Bochni im. Cypriana Kamila Norwida oparte jest w szczególności  na następujących aktach prawnych:
1)    Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku;

2)    Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. (Dz. U. Z 1991 r., Nr 120,poz.526);

3)    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);

4)    Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12, poz. 96);

5)    Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz.624) z późniejszymi zmianami;;

6)    Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół
z późniejszymi zmianami;

7)    Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych:

8)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej      i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Statut gimnazjum określa podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności między poszczególnymi organami szkoły, zasady współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

3. Statut gimnazjum obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
Rozdział 2
Informacje o Gimnazjum

§ 2. Nazwa, numer porządkowy, imię i siedziba szkoły, organ prowadzący, obwód.

1.    Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni.

2.    Adres siedziby Gimnazjum: 32-700 Bochnia , ul. gen. T. Jakubowskiego 12.

3.    Do obwodu Gimnazjum nr 2 w Bochni należą ulice: 1. Armii Krajowej, Bogusława Serwina, Campi, Czerwieniec, Dębnik, Dołuszycka, Edwarda Dembowskiego, Edwarda Windakiewicza, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ferdynanda Maissa, Franciszka Hoszarda, Gejzy Bukowskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, gen. Mariana Turkowskiego, gen. Tadeusza Jakubowskiego,
gen. Waleriana Czumy, Gipsowa, Górników, Górska, Jana Kantego Andrusikiewicza, Jana Matejki, Jana Sondla, Józefa Wybickiego, Juliana Goslara, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza   Brodzińskiego, Kolanowska, Krakowska, Krakowskie Przemieście, ks. Władysława Kuca, Kurów, Legionów Polskich, Leśna, Lucjana Rydla, Macieja Rataja, Marcina Samlickiego, Michała Czyżewicza, Michała Żułkiewicza, Nowy Świat, Pagórek, Parkowa, Pl. Turka, płk. Józefa Serugi, prof. Franciszka Bujaka, Romana Niwickiego, rtm. Witolda Pileckiego, Serafińskich, Spiska, Stanisława Pachuty, Stanisława Wyspiańskiego, Strzelecka, św. Marka, św. Pawła Apostoła, Świętokrzyska, Uzbornia, Wacława Korty, Widok, Wincentego Witosa, Wiśnicka, Władysława Grabskiego, Władysława Skoczylasa, Włodzimierza Podgórca, Za Szybem, Zalesie Dolne, Zaułek Franciszka Mollo, Zdzisława Włodka

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

5.    Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Miasto Bochnia.

6.    Gimnazjum jest jednostką budżetową.

7.    Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Miasto Bochnia na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

8.    Szkoła posiada rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie Uchwały
nr XXX/288/05 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 31 marca 2005 r.

9.    Cykl kształcenia trwa 3 lata.

10.    Świadectwo ukończenia Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni uprawnia absolwenta do ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych.

11.    Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych, biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej, stołówki szkolnej, gabinetu pielęgniarki, gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego.

12.    Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.Rozdział 3
Cele i zadania Gimnazjum

§ 3. Cele i zadania Gimnazjum

1.    Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7. września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.    Realizując ustawowe cele i zadania Gimnazjum:  
1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum;
2)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez:
a)    poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
b)    rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
3)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
a)    zapewnienie odpowiedniej bazy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla uczniów Gimnazjum,
b)    systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c)    realizowanie programu wychowawczego oraz programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży Gimnazjum;
4)    sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku uczniów i ich możliwości rozwojowych, także środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych poprzez:
a)    organizowanie zajęć świetlicowych,
b)    umożliwienie spożywania posiłków,
c)    umożliwienie korzystania z opieki medycznej w ramach pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
d)    prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
e)    zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
f)    zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
g)    zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
h)    realizację podstawy programowej ustalonej dla Gimnazjum,
i)    zapewnienie uczniom bezpośredniej i stałej opieki w czasie ich pobytu w szkole, także podczas zajęć poza terenem szkoły;
5)    organizuje naukę religii, etyki w oparciu o odrębne przepisy.


Rozdział 4
Współdziałanie gimnazjum z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki


§ 4. Formy współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

1.    Współdziałanie Gimnazjum z poradniami polega w szczególności na:
1)    prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów nauczycieli i rodziców;
2)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
3)    diagnozowaniu niepowodzeń szkolnych ucznia, celem dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.


2.    Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom według zasad:
1)    korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
2)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
3)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych ;
4)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholog i  pedagog szkolny;
5)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy
a)    ucznia,
b)    rodziców ucznia,
c)    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem
d)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
6)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
a)    zajęć rozwijających uzdolnienia,
b)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
c)    zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
d)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
e)    zajęć rewalidacyjnych
f)    zajęć socjoterapeutycznych
g)    porad i konsultacji;
h)    nauczania indywidualnego;
7)    Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są w formie kół przedmiotowych, artystycznych, technicznych, sportowych, informatycznych;
8)    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie zaleceń o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. W zajęciach tych mogą również brać udział uczniowie mający braki edukacyjne spowodowane dłuższą nieobecnością w szkole lub z innych przyczyn. Liczba uczestników tych zajęć nie może  przekroczyć 8 uczniów.
9)    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcji. Zajęcia te są obowiązkowe dla w/w uczniów, liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób.
10)    Zajęcia  związane  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej realizowane są przez psychologa szkolnego , nauczyciela świetlicy i wychowawcę klasy ;
11)    Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to zajęcia indywidualne  w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
12)    Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są dla uczniów na podstawie zalecenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć nie  może przekroczyć 10 osób.
13)    Dla uczniów, którzy z określonych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne organizowane jest nauczanie indywidualne na terenie szkoły lub w domu w wymiarze do 12 godzin tygodniowo.
3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów   i nauczycielom w formie porad, konsultacji i szkoleń.
4.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

§ 5. Organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i rozwoju zawodowego

1.    Gimnazjum przygotowuje uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej i szkolnej.
2.    Zadaniem szkoły na tym etapie jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku kształcenia, a zwłaszcza:
1)    wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;
2)    modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości(zawyżona lub zaniżona);
3)    pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach;
4)    kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu;
5)    zapoznanie ze strukturą szkolnictwa;
6)    współdziałanie  z rodzicami w realizacji powyższych zadań.
3.    Szczegółowe formy pracy z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, który stanowi odrębny dokument.

§ 6. Procedura kierowania uczniów do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
1.    Procedura kierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej jest następująca:
1)    w trakcie roku szkolnego uczeń gimnazjum może być skierowany na badania poradni psychologiczno – pedagogicznej do  tylko za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);
2)    wniosek do poradni wypełnia nauczyciel – wychowawca w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
3)    wypełniony wniosek wraz z informacją o uczniu należy przekazać do dyrektora szkoły;
4)    dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej;
5)    dyrektor przekazuje wniosek wraz z opinią o uczniu i opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej za pośrednictwem pedagoga szkolnego;
6)    dyrektor przekazuje informacje o przesłaniu wniosku do poradni rodzicom ucznia;
7)    rodzic na zasadzie dobrowolności  przekazuje opinię poradni o uczniu do sekretariatu szkoły;
8)    pedagog szkolny przekazuje wychowawcy i nauczycielom przedmiotów informację o wynikach badań i zaleceniach do pracy z uczniem ;
9)    opinie poradni przechowuje pedagog szkolny w okresie pobytu ucznia w szkole;
10)    po ukończeniu szkoły przez ucznia opinię poradni odbiera rodzic w okresie do 6 miesiecy od daty wydania świadectwa uczniowi.


Rozdział 5
Organy Gimnazjum

§ 7. Organy Gimnazjum

1.    Organami Gimnazjum są:
1)    Dyrektor Gimnazjum;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Samorząd Uczniowski;
4)    Rada Rodziców.

§ 8. Kompetencje Dyrektora Gimnazjum

1.    Dyrektor Gimnazjum wypełnia zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i inne wskazane  w odrębnych przepisach, a w szczególności:
1)    kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum i reprezentuje go na zewnątrz;
2)    dysponuje środkami finansowymi Gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
3)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
4)     przewodniczy pracy Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie Gminę Miasta Bochnia i Małopolskiego Kuratora Oświaty;
5)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
6)    powierza stanowisko wicedyrektora oraz odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
7)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;
8)    nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
9)    przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum;
10)    występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
11)    opracowuje arkusz organizacji Gimnazjum;
12)    odpowiada za powierzone mienie;
13)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
14)    na okres swej nieobecności przekazuje zastępstwo wicedyrektorowi, w razie dłuższej nieobecności pisemnie zleca dysponowanie środkami finansowymi;
15)    współpracuje ze wszystkimi organami Gimnazjum oraz rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy nimi;
16)    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
17)    stwarza warunki do działalności w Gimnazjum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Gimnazjum;
18)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów: poprawkowych klasyfikacyjnych oraz egzaminów gimnazjalnych;
19)    zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
20)    dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
21)    odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Gimnazjum;
22)    podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Gimnazjum;
23)    odpowiada za prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;
24)    podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;
25)    Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze nie wyższym niż 8 dni;
26)    podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole;
27)    corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych , które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;
28)    wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
29)    określa szczegółowe  warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych;
30)    zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki i wyznacza nauczyciela-opiekuna;
31)    ustala  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę warunki  korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki;
32)    wykonuje  inne zadania wynikające  z przepisów szczególnych.

§ 9.  Kompetencje Rady Pedagogicznej

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.
2.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)    zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:
a)    zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
b)    promowanie do klasy programowo wyższej ucznia gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3)    porozumienie z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum;
4)    wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, posiadających orzeczenia lub opinie poradni o dostosowaniu warunków egzaminu, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE;
5)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole;
6)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7)    ustalanie regulaminu swojej działalności;
8)    przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;
3.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;
2)    powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
3)    przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
4)    powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
5)    odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
6)    wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły ;
7)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla dyrektora);
8)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
9)    projekt planu finansowego szkoły;
10)    wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
11)    propozycje dyrektora szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
12)    ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
13)    propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
14)    zezwolenie na indywidualny program nauki;
15)    zezwolenie na indywidualny tok nauki;
16)    wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
17)     wniosek o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się;
18)    wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;
19)    zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
4.    Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum.

§ 10.  Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1.    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum, którzy przy pomocy swych przedstawicieli współpracują z pozostałymi organami Gimnazjum.

1)    Zasady wybierania oraz działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin samorządu.
2)    Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3)    Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak :
a)     prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c)     prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d)    prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
f)    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu§ 11. Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Gimnazjum.

1.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2.    Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin określa w szczególności:
1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Gimnazjum.
3.    Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:
1)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu wychowawczego Gimnazjum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
2)    uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną   programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz  potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
3)    uchwalanie regulaminu swojej działalności.

4.    Do kompetencji opiniodawczych  Rady Rodziców należy:
1)       opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
2)    opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
3)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
4)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
5)    opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
6)    opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
7)    opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
8)    opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
9)    opiniowanie nadania imienia szkole;
10)    opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5.    Rada Rodziców może występować do Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej Samorządu Uczniowskiego, Gminy Miasto Bochnia oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum.
6.    W celu wspierania działalności statutowej Gimnazjum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 12. Zasady współdziałania organów szkoły

1.    Wszystkie organy szkoły w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz celami i zadaniami szkoły.
2.    Organy szkoły w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych niniejszym statutem.
3.    Dyrektor szkoły koordynuje współdziałanie organów szkoły.
4.    Organy szkoły informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny poprzez przedłożenie swoich planów pracy Dyrektorowi Gimnazjum.
5.    Przedstawiciele organów szkoły współpracują ze sobą w celu rozwiązania istotnych problemów dotyczących funkcjonowania szkoły.
6.    W razie występowania sytuacji spornej pomiędzy organami szkoły głównym rozjemcą jest Dyrektor Gimnazjum.
7.    W czasie prowadzenia rozmów ze stronami sporu Dyrektora Gimnazjum obowiązuje dyskrecja, poszanowanie godności osób – stron sporu, a podejmowane działania ze strony Dyrektora nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.


Rozdział 6
Rodzice ( prawni opiekunowie)


§ 13. Prawa rodziców.

1.    Rodzice mają prawo do:
1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale Gimnazjum;
2)    znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
3)    rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5)    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu Gimnazjum opinii na temat pracy Gimnazjum.

§ 14. Obowiązki rodziców.

1.    Do obowiązków rodziców ucznia należy:
1)    dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Gimnazjum;
2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3)    zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć     szkolnych;
4)    dopełnienie czynności związanych z zakupem podręczników obowiązujących  w Gimnazjum;
5)    wspieranie procesu nauczania i wychowania prowadzonego przez Gimnazjum;
6)    systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i w miarę potrzeb z nauczycielami uczącymi w danym oddziale ;
7)    udzielanie w miarę możliwości pomocy Gimnazjum;
8)    do dnia 10 września poinformowanie na piśmie wychowawcy klasy o przeciwwskazaniach do określonych aktywności wynikających ze stanu zdrowia dziecka oraz każdorazowej zmianie tej sytuacji;
9)    poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie najpóźniej na godzinę  przed rozpoczęciem przez ucznia zajęć w danym dniu.

§ 15. Kontakty rodziców z nauczycielami.

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) zwani dalej „rodzicami” i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci
2.    Kontakty rodziców z wychowawcą odbywają się głównie podczas zebrań rodziców z wychowawca, kontakty z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się podczas dni otwartych szkoły a w nagłych sytuacjach w innym czasie uzgodnionym z nauczycielem.
3.    W zebraniach z wychowawcą mogą brać udział rodzice posiadający prawa rodzicielskie, prawni opiekunowie lub inne osoby pisemnie upoważnione przez prawnych opiekunów ucznia.


Rozdział 7
Uczniowie Gimnazjum

§ 16.  Obowiązek szkolny

1.    Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
2.    Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3.    Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Gimnazjum;
4.    Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla        Gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
5.    Dyrektor Gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
6.    Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 17.  Prawa uczniów

1.    Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
1)    informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
2)    posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z każdych zajęć edukacyjnych oraz kryteriów oceny zachowania;
3)    korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
4)    tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
5)    poszanowania swej godności;
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)    swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
8)    korzystania z pomocy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy materialnej i dydaktycznej;
9)    życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
10)    nietykalności osobistej;
11)    bezpiecznych warunków pobytu w Gimnazjum;
12)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
13)    reprezentowania Gimnazjum w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach;
14)    sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej na jego prośbę oceny ustalonej na podstawie znanych wymagań edukacyjnych i kryteriów, zgodnych z przedmiotowymi  zasadami oceniania;
15)    powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych zadań klasowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
16)    odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii;
17)    uczestnictwa w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Gimnazjum;
18)    poprawy oceny z zadań klasowych poza lekcjami w terminie podanym przez nauczyciela;
19)    zwolnienia z odpowiedzi ustnych w dniu następnym po dniu, w którym uczestniczył reprezentując szkołę w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim.
20)    W przypadku nagminnego naruszania praw ucznia albo powstania innego sporu uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do:
a)    wychowawcy klasy;
b)    pedagoga szkolnego;
c)    Samorządu Uczniowskiego;
d)    Dyrektora Gimnazjum.
e)    w sytuacji niezadowalającego rozwiązania problemu na terenie Gimnazjum rodzic ucznia może odwołać się do Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

§ 18. Obowiązki uczniów

1.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
1)    regularnie uczęszczać na obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2)    przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły;
3)    systematycznie przygotowywać się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
4)    zaległości wynikające z nieobecności w szkole uzupełniać na bieżąco, a w przypadku nieobecności powyżej 3 dni w terminie do tygodnia lub innym uzgodnionym z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
5)     przebywać podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw na terenie budynku szkolnego. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela;
6)    posiadać zeszyt do korespondencji opatrzony pieczęcią szkoły i zawierający wzory podpisów rodziców, służący m.in. do odnotowywania zwolnień z lekcji;
7)    usprawiedliwiać wszystkie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz spóźnienia na te zajęcia w terminie do 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie ma formę wniosku pisemnego zawierającego uzasadnienie nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych, podpisanego przez rodzica;
8)    zachowywać się w sposób kulturalny podczas zajęć lekcyjnych i przerw. Uczeń nie może utrudniać nauczycielowi prowadzenia lekcji, a pozostałym uczniom udziału w zajęciach;
9)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum, piękno mowy ojczystej;
10)    rzetelnie wypełniać obowiązki dyżurnego;
11)    w zakresie stroju stosować się do ustaleń zawartych w odpowiednim regulaminie stanowiącym załącznik do programu wychowawczego szkoły.
12)    przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających w Gimnazjum i poza Gimnazjum;
13)    naprawiać wyrządzone szkody materialne przy współudziale rodziców;
14)    w kontaktach interpersonalnych przestrzegać zasad kultury;
15)    godnie reprezentować Gimnazjum;
16)    podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum i Rady Pedagogicznej;
17)    oddać na żądanie nauczyciela przedmioty, które zakłócają przebieg lekcji lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych uczniów ( telefon komórkowy, niebezpieczne przedmioty);
18)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom,  pracownikom Gimnazjum, uczniom i innym ludziom poprzez społecznie akceptowane formy.

§ 19. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

1.    Uczeń Gimnazjum może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

1)    ma pisemną zgodę rodzica na posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły wpisaną do zeszytu korespondencji;
2)    może korzystać z własnych urządzeń mobilnych na lekcji wyłącznie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem procesu nauczania po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela;
3)    jest zobowiązany do osobistej, właściwej opieki nad własnym sprzętem, powinien go właściwie użytkować, nie narażając na zgubienie, zniszczenie, porzucenie;
4)    ma obowiązek przygotować sprzęt do pracy na lekcji odpowiednio wcześniej w domu, to znaczy naładować baterie i dbać o aktualizację oprogramowania antywirusowego;
5)    nie ma prawa wykorzystywać sprzętu do rejestrowania przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego;
6)    odpowiedzialność materialną za sprzęt i jego użytkowanie ponosi uczeń lub jego rodzice;
7)    szkoła zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości urządzenia mobilnego, jeśli zachodzi podejrzenie o niewłaściwe jego użytkowanie lub posiadanie nielegalnych treści;
8)    zakazuje się używania urządzeń mobilnych w szkole, jeśli nosi ono znamiona mobbingu, cyberprzemocy lub bezmyślnej zabawy w miejscach odosobnionych (prywatnych) takich jak toalety i szatnie;
9)    zaginięcie lub kradzież urządzenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji;
10)    na czas lekcji wychowania fizycznego uczniowie pozostawiają  telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne w plecaku w szatni uczniowskiej, nie wolno wnosić ich do sali gimnastycznej;
11)    naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń mobilnych na terenie szkoły powoduje zabranie sprzętu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic za pisemnym potwierdzeniem.Rozdział 8
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz
tryb odwoływania się od kary

§ 20. Nagrody

1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1)    rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz Gimnazjum lub środowiska;
2)    wzorową postawę;
3)    wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;
4)    bardzo dobre wyniki w nauce;
5)    pomoc koleżeńską;
6)    pracę w Samorządzie Uczniowskim;
7)    stuprocentową frekwencję na zajęciach szkolnych.
2.    Nagrodę może przyznać Dyrektor Gimnazjum, wychowawca oddziału, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
3.    Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Gimnazjum:
1)    pochwała wychowawcy wobec klasy;
2)    pochwała wychowawcy na wniosek opiekuna organizacji uczniowskich lub innych pracowników Gimnazjum;
3)    pochwała Dyrektora wobec całej społeczności Gimnazjum;
4)    list pochwalny skierowany do rodziców;
5)    dyplom;
6)    nagrody rzeczowe, np. nagrody książkowe;
7)    wpis do „Złotej Księgi Gimnazjum” dla uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem;
8)    prestiżowa nagroda Gimnazjum za osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej: „Diament”, „Leonardo”, „Medal”;
9)    typowanie ucznia do stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za szczególne osiągnięcia.
4.    Nagrody w formie nagród rzeczowych oraz prestiżowych nagród Gimnazjum są finansowane ze środków gromadzonych przez Radę Rodziców.
5.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które uczęszczał oraz religii lub etyki średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

§ 21. Kary

1.    Uczniowi może być udzielona kara za:  
1)    niewłaściwe, naruszające powszechnie przyjęte normy zachowanie;
2)    rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych;
3)    wulgarne słownictwo;
4)    stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub pracowników szkoły;
5)    kradzież;
6)    pobicie;
7)    świadome wprowadzanie chaosu w życie szkoły;
8)    niszczenie mienia szkolnego i publicznego;
9)    używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego  podczas lekcji bez zgody nauczyciela;
10)    rejestrowanie w formie zapisu dźwięku lub obrazu zdarzeń podczas przerw międzylekcyjnych;
11)    wnoszenie na teren Gimnazjum papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;
12)     posiadanie na terenie Gimnazjum papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;
13)    palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;
14)    nieprzestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących w szkole.

2.    Ustala się następujące rodzaje kar:
1)    upomnienie wychowawcy klasy;
2)    nagana wychowawcy;
3)    upomnienie lub nagana wychowawcy udzielona wobec klasy;
4)    pozbawienie pełnionych funkcji w klasie;
5)    upomnienie Dyrektora Gimnazjum;
6)    pozbawienie przez Dyrektora funkcji pełnionej na forum szkoły;
7)    nagana Dyrektora Gimnazjum;
8)    wydany przez Dyrektora zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych na dłuższy okres proporcjonalny do popełnionego czynu;
9)    uchwałą Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innego oddziału równoległej klasy Gimnazjum;
10)     wniosek Dyrektora Gimnazjum do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 22.  Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły

1.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku powtarzania się następujących sytuacji:
1)    znęcanie się nad kolegami, a w szczególności uczniami nowo przyjętymi;
2)    rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających;
3)    uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających albo w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
4)    uczestniczenie w bójkach, rozbojach, kradzieżach;
5)    umyślne niszczenie mienia i sprzętu szkolnego.

§ 23.  Tryb odwoływania się ucznia lub jego rodzica od kary

1.    Od każdej z wymienionych kar przysługuje odwołanie do osoby lub organu, który zastosował karę, w terminie do siedmiu dni od daty uzyskania informacji.
2.    Odwołanie ma mieć formę pisemnego wniosku  z podaniem uzasadnienia.
3.    Od kary nałożonej przez wychowawcę uczeń lub jego rodzic może odwołać się do wychowawcy a w sytuacji spornej do Dyrektora Gimnazjum. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
4.    Od kar nałożonych uchwałą Rady Pedagogicznej przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic ucznia. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania wniosku. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
5.    Od kar nałożonych przez Dyrektora przysługuje odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.


Rozdział 9
Organizacja Gimnazjum

§ 24.  Arkusz organizacji Gimnazjum

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum opracowany przez Dyrektora Gimnazjum.
2.    Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.
3.    Termin opracowania arkusza organizacji Gimnazjum określa organ prowadzący.

§ 25. Formy pracy gimnazjum

1.    Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut, natomiast godzina zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych  60    minut.
3.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa i nie krótszy niż 30 min) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.
4.    Rok szkolny dzieli się na półrocza.
5.    Czas trwania półroczy wyznacza Dyrektor Gimnazjum.

§ 26.  Organizacja wewnętrzna gimnazjum

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych szkolnym planem nauczania.
2.    Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
3.    Oddział należy dzielić na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych i gimnazjów w nauczaniu:
1)     języków obcych;
2)     informatyki;
3)     wychowania fizycznego;
4)    chemii;
5)     fizyki;
6)    biologii.
4.    W szczególnych przypadkach określonych warunkami organizacyjnymi Gimnazjum lub możliwościami finansowymi, Dyrektor Gimnazjum może w porozumieniu z organem prowadzącym ustalić inny sposób podziału.
5.    Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6.    Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć.
7.    Zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 27.  Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum

1.    Terminy przyjęć  i terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Gimnazjum określa Małopolski Kurator Oświaty.

2.    Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum. Wzór zgłoszenia określa organ prowadzący szkołę;
2) na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Wzór wniosku określa organ prowadzący szkołę.
3) do zgłoszenia rodziców i wniosku należy dołączyć:
a)    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b)    oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu,
c)    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeżeli kandydat posiada takie zaświadczenie,
d)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat posiada takie orzeczenie.

4)    W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Gimnazjum, o przyjęciu decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające  :
a)    liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu zawarte w zaświadczeniu wydanym przez CKE, przy czym wyniki sprawdzianu wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent  odpowiada 0,2 punktu.

b)    liczbę punktów, na które przeliczana jest wartość ocen w klasyfikacji końcowej z przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda,  historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny oraz ocena zachowania.
Sposób przeliczenia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów  na punkty jest następujący:
- celujący – 20 punktów
- bardzo dobry –18 punktów
- dobry –15 punktów
- dostateczny – 10 punktów
- dopuszczający – 2 pkt.
Sposób przeliczenia ocen zachowania  na punkty jest nastepujący:
- wzorowe – 20 punktów
- bardzo dobre  - 18 punktów
- dobre – 15 punktów
- poprawne – 5 punktów
- nieodpowiednie – 1 punktów
-  naganne – 0 punktów

c)    liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia, przy czym:
-  za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,
- za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej, w tym:
•    laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
•    laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
•    finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
•    finalista konkursu  przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,
•    za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów
5)    w uzasadnionych przypadkach o przyjęciu do szkoły mogą decydować względy rodzinne i osobiste ucznia;
6)    ostateczną decyzję o przyjęciu do Gimnazjum podejmuje Dyrektor Gimnazjum.
3.    Postępowanie  rekrutacyjne do Gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i określa jej zadania.
4.     Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości   listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podanie najniższej liczby punktów, która uprawniała do przyjęcia;
3)    przyjęcie kandydata do Gimnazjum, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty;
4)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
5)    podział nowo przyjętych uczniów na oddziały w oparciu o Regulamin podziału uczniów na oddziały klasowe.Rozdział 10
Formy opieki i pomocy uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie


§ 28. Formy pomocy uczniom

1.    Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie może być udzielona pomoc w formie:    
1)    dofinansowania do podręczników;
2)    stypendium szkolnego
3)    dożywiania w stołówce szkolnej
4)    zapomogi losowej

§ 29. Procedury ubiegania się o pomoc

1.    Procedury ubiegania się o poszczególne formy pomocy zawarte są w odrębnych przepisach.


Rozdział 11
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

§ 30. Bezpieczeństwo uczniów w szkole

1.    W szkole każdy uczeń oraz grupa uczniów otoczona jest opieką według zasad:
1)    za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – w godzinach zajęć określonych planem lekcji w danym dniu;
2)    minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w arkuszu organizacji szkoły;
3)    nauczyciel ma obowiązek przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji,
4)    nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność uczniów  na zajęciach i  odnotować obecności i nieobecności uczniów w dzienniku ,
5)    nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych;
6)    opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły;
7)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów
( również całych oddziałów) i przekazanie opieki nad taką grupą jednemu nauczycielowi.
2.    Szkoła, umożliwiając uczniom korzystanie z Internetu, zapewnia zabezpieczenie przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego poprzez zainstalowanie i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania.
3.    Budynki i teren szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.


§ 31. Procedura zwalniania z zajęć edukacyjnych

1.    Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1)    na pisemny wniosek  sporządzony i podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna), w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ucznia ze szkoły oraz złożono oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie;
2)    na osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów), będącą wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica (prawnego opiekuna) i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu oraz pisemnym  potwierdzeniem faktu odbioru dziecka w sekretariacie szkoły.
3)    w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) przez pracowników szkoły i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę wskazaną przez rodziców i pisemnym potwierdzeniem tego faktu w sekretariacie szkoły.
2.    W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela prowadzącego zajęcia uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor szkoły lub dyrektor.
3.    Pisemne wnioski rodziców o zwolnienie ucznia z lekcji i oświadczenia o odbiorze ucznia ze szkoły przechowuje się w szkole.
4.    W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go pod opieką innego ucznia lub pracownika obsługi do pielęgniarki szkolnej albo wzywa pielęgniarkę na miejsce zdarzenia,  która po rozpoznaniu objawów powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły.
5.    Dziecko odbiera rodzic (prawny opiekun) najszybciej jak to możliwe.
6.    W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję.
7.    W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.
8.    Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatnich  godzin lekcyjnych                        lub odwoływania zajęć z pierwszych godzin lekcyjnych, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.
9.    Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom najpóźniej dzień wcześniej, informacje przekazuje się ustnie z poleceniem odnotowania jej w zeszycie do korespondencji ucznia i zobowiązuje się uczniów do przekazania tej informacji rodzicom (prawnym opiekunom).Informacje takie zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
10.    Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 9 odpowiedzialny jest woźny szkolny.
11.    Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole
(u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.


Rozdział 12

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 32. Zadania nauczycieli

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.    Do obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności:
1)    dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2)    poznanie osobowości uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;
3)    rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;
4)    prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;
5)    dbałość o czystość językową wypowiedzi uczniów, uświadamianie i zapobieganie błędom;
6)    doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy, wyposażenie pracowni i odpowiedzialność za powierzone mienie;
7)    reagowanie na najdrobniejsze przejawy niszczenia mienia szkolnego;
8)    pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z planem;
9)    tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;
10)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
11)    ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia;
12)    systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;
13)    stosowanie zasad oceniania zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania;
14)    zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
15)    realizacja zadań szkoły, wynikających bezpośrednio z organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;
16)    udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie rozwoju psychicznego, ich uzdolnień i zainteresowań;
17)    branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej;
18)    pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
19)    szanowanie godności osobistej ucznia;
20)    kształtowanie u uczniów właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wdrażanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska;
21)    nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste ucznia lub jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
22)    prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej;
23)    kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów;
24)    stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i   wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;
25)    odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpraca z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
26)     realizowanie edukacji medialnej, czyli wychowywanie  uczniów do właściwego odbioru i    wykorzystania mediów.§ 33. Prawa nauczycieli

1.    Nauczyciel ma prawo do prowadzenia lekcji i innych zajęć w warunkach poszanowania jego godności, przy zachowaniu przez uczniów ładu, porządku i dyscypliny.
2.    Nauczyciel ma prawo do odebrania uczniowi przedmiotów, które zakłócają przebieg lekcji lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych uczniów ( telefon komórkowy, niebezpieczne przedmioty).
3.    Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
4.    Nauczyciel ma prawo wystąpić do  Dyrektora Gimnazjum z uzasadnionym wnioskiem o pomoc w  zakupie podręczników ze środków publicznych uczniom, którzy  spełniają kryterium dochodowe  określone we właściwych przepisach. W szczególności należy wziąć pod uwagę  uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo lub zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwo, bezdomność ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego.          

§ 34.  Zadania wicedyrektora szkoły

1.    W Gimnazjum tworzy się stanowiska wicedyrektorów według zasady określonej przez organ prowadzący, z tym, że na jedno stanowisko wicedyrektora przypada nie mniej niż 12 oddziałów.

2.    Dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.

3.    Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej, a w szczególności:
1)    sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)    kontroluje realizację podstawy  programowej  przez nauczycieli;
3)    kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawą programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
4)    dba o poprawną realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności o jakość nauczania, poprawność działań wychowawczych, frekwencję uczniów, dyscyplinę, przestrzeganie praw ucznia;
5)    kontroluje dokumentację  nauczycieli;
6)    sprawuje nadzór  nad zajęciami pozalekcyjnymi, a szczególności  wynikającymi art.42 KN.
7)    dokonuje rozliczeń godzin realizowanych zgodnie z art.42 KN w każdym półroczu.
8)    sprawuje  nadzór  nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
9)    prowadzi Księgę Zastępstw i wyznacza nauczycieli na zastępstwa;
10)    prowadzi ewidencję godzin ponadwymiarowych i przekazuje ją do dyrektora szkoły;
11)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
12)    rozstrzyga spory między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora            szkoły;
13)    sprawuje nadzór nad dyżurami nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych;
14)    dba o przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole;
15)    opracowuje plan ważniejszych wydarzeń i uroczystości szkolnych;
16)    dokumentuje wszelkie czynności nadzoru pedagogicznego;
17)    realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły;
18)    zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.


§ 35. Zadania pedagoga szkolnego

1. Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:
1)    planowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły;
2)    diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
3)    organizowanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
4)    organizowanie pomocy wychowawcom klas, a w szczególności w zakresie:
a)    rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b)    określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
c)    udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
d)    organizowania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
e)    działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
f)    dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
g)    udzielania porad w rozumieniu kłopotów powstałych w wyniku konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;
5)    współpraca z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6)    udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;
7)    zapobieganie zagrożeniu i niedostosowaniu społecznemu uczniów;
8)    w określonych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum występowanie z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego i reprezentowanie szkoły przed tym sądem;
9)    upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców;
10)    systematyczne prowadzenie dokumentacji swej działalności.

§ 36. Zadania psychologa szkolnego

1.    Do zadań psychologa należy w szczególności:
1)    prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
2)    współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
3)    udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;
4)    współpraca z i instytucjami pozaszkolnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
5)    koordynowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów ;
6)    systematyczne prowadzenie dokumentacji swej działalności.

§ 37. Zadania pielęgniarki szkolnej

1.    Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:
1)    wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2)    kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
3)    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4)    sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, realizacja zabiegów i procedur koniecznych do wykonania u ucznia podczas pobytu w szkole – wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego,
5)    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku zachorowań, wypadków i zatruć,
6)    doradztwo dla Dyrektora Gimnazjum w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, warunków sanitarnych w szkole, organizacji posiłków,
7)    udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej i zawodowej.

§ 38. Inni pracownicy Gimnazjum

1.    W Gimnazjum zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2.    Pracownicy administracji i obsługi wykonują m.in. zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Każdy pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest do:
1)    niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora Gimnazjum o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
2)    zwrócenia się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienia  o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierowania  tej osoby do niego;
3)    kontrolowania terenu szkoły pod  względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie ma obowiązek  zgłaszać Dyrektorowi i wpisywać do zeszytu prac konserwatora;
4)    wspomagania  nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
3.     Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten    stanowi załącznik do umowy o pracę.
4.    Żaden pracownik nie może udzielać informacji o szkole bez uzgodnienia stanowiska z Dyrektorem Gimnazjum.
5.    Obsługę finansową Gimnazjum zapewnia organ prowadzący.

Rozdział 13
Organizacja biblioteki szkolnej

§ 39. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów, nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.     Z biblioteki mogą korzystać:
1)    uczniowie,
2)    nauczyciele,
3)    inni  pracownicy szkoły.
4)    rodzice
3.    Nauczyciele i wychowawcy:
1)    współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
2)    współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
3)    korzystają ze zbiorów biblioteki na miejscu i wypożyczają do klas na czas trwania lekcji
4.    Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.
5.    Funkcje i zadania biblioteki. Biblioteka szkolna:
1)    służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły,
2)    rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,
3)    przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł    informacji i bibliotek,

§ 40. Zadania nauczyciela biblioteki

1. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:
1)    praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:
a)    udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach wydawniczych,
b)    rozmowy z czytelnikami o książkach,
c)    poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,
d)    przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych (lekcje biblioteczne),
e)    udostępnianie nauczycielom, wychowawcom i uczniom potrzebnych im materiałów; pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu dodaktyczno - wychowawczego,
f)      inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,
g)    prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,
h)    organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (np. konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek, wystaw);
2)    praca organizacyjna, która obejmuje:
a)    gromadzenie zbiorów,
b)    ewidencję zbiorów (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
c)    opracowanie biblioteczne zbiorów (opracowanie techniczne, klasyfikowanie,  katalogowanie),
d)    selekcję zborów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
e)    konserwację zbiorów (oprawa i naprawa),
f)    organizację księgozbioru podręcznego (m.in. katalog alfabetyczny i rzeczowy, prowadzenie kartotek bibliotecznych ),
g)    organizację udostępniania zbiorów,
h)    planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną, uzgadnianie stanu majątkowego.


Rozdział 14
Organizacja świetlicy szkolnej

§ 41. Cel organizowania świetlicy

1.    W Gimnazjum zorganizowana jest świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole lub wcześniej do niej przychodzić ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki.

§ 42. Formy pracy świetlicy szkolnej

1.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
2.    Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 43. Zadania wychowawcy świetlicy

1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1)    organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
2)    ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień - organizowanie zajęć w tym zakresie,
3)    organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków, kultury życia codziennego,
4)    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
5)    rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności,
6)    czuwanie nad właściwą estetyką i treścią propagandy wizualnej w szkole,
7)    systematyczne prowadzenie dokumentacji swej działalności.

Rozdział 16
Zespoły nauczycielskie


§ 44.  Zadania zespołów nauczycielskich

1.    Nauczyciele mogą tworzyć zespoły zadaniowe i zespoły przedmiotowe. Na wniosek zespołu pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Gimnazjum przewodniczący zespołu.
2.    Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in. należy:
1)    opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
2)    opracowanie regulaminów korzystania z pracowni;
3)    opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w Gimnazjum;
4)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 45.  Zadania zespołu  wychowawczego

1.    Zespół wychowawczy zwołuje się w następujących  przypadkach:
1)    naruszenia przez ucznia regulaminu szkolnego(ustawiczne unikanie wypełniania podstawowych obowiązków  ucznia, groźby , pobicia, wymuszanie pieniędzy, kradzieże, posiadanie, zażywanie narkotyków, tzw. dopalaczy, picie alkoholu, itp.)
2)    zaniechanie przez ucznia spełniania obowiązku szkolnego(wagary)
2.    W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1)    dyrektor szkoły lub wicedyrektor
2)    pedagog lub psycholog szkolny
3)    wychowawca klasy
4)    rodzic
5)    jeśli sytuacja tego wymaga na zebranie zespołu zaprasza się przedstawiciela Policji.
3.    Zespół wychowawczy rozpatruje naruszenie przepisów szkolnych przez ucznia w jego obecności  i obecności rodzica ucznia(prawnego opiekuna)
4.    Zadania zespołu wychowawczego:
1)    wychowawca przedstawia rodzicowi i zespołowi zaistniały problem
2)    zespół wysłuchuje wyjaśnień ucznia, który naruszył przepisy
3)    zespół rozpatruje problem i podejmuje odpowiednie kroki
5.    Zespół wychowawczy może podjąć następujące kroki:
1)    może zobowiązać rodzica do systematycznej kontroli swojego dziecka
2)    może zobowiązać do systematycznego kontaktu z wychowawcą (terminy uzgadnia rodzic z wychowawcą)
3)    może zalecić rodzicom korzystanie z pomocy ośrodków specjalistycznych
6.    Z pracy zespołu sporządza się notatkę służbową.


Rozdział 17
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów§ 46. Rola oceniania wewnątrzszkolnego

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 47. Obowiązki ucznia w zakresie oceniania

1.Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
1)     systematycznie przygotowywać się do lekcji;
2)     aktywnie i systematycznie uczestniczyć w lekcji;
3)     odrabiać zadania domowe;
4)     korzystać z pomocy, doradztwa nauczyciela;
5)     usprawiedliwiać nieobecności na lekcjach;
6)     napisać każde zadanie klasowe;
7)     korzystać z możliwości poprawy ocen z zadań klasowych;
8)     uzupełniać braki i zaległości spowodowane nieobecnościami w szkole.

§ 48. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania

1.Do obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy:
1)    na początku roku szkolnego poinformować uczniów i ich rodziców o:
a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych cen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c)    warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
2)    systematycznie i na bieżąco oceniać wiedzę i umiejętności uczniów;
3)    stworzyć uczniowi warunki do poprawy oceny z zadań klasowych;
4)    na wniosek ucznia lub jego rodziców uzasadnić ustaloną ocenę;
5)    na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnić do wglądu uczniowi lub jego rodzicom sprawdzone i ocenione zadania klasowe;
6)    poinformować uczniów i ich rodziców (przez wpis do zeszytu korespondencji) o przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasyfikacji półrocznej na co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
7)    poinformować uczniów i ich rodziców ( przez wpis do zeszytu korespondencji) o przewidywanej ocenie rocznej na co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
8)    ustalić ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej;
9)    brać udział w pracach komisji powołanej przez Dyrektora do pracy przy egzaminie poprawkowym;
10)     brać udział w pracach komisji powołanej przez Dyrektora do pracy przy egzaminie klasyfikacyjnym;
11)    na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 49. Tryb ustalania oceny zachowania

1.    Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.    Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
3.    Ocenę zachowania ustala dla danego ucznia wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, uczniów oraz ocenianego ucznia.
4.    Propozycje nauczycieli, zespołu uczniowskiego i ocenianego ucznia dotyczące oceny klasyfikacyjnej zachowania należy zebrać w formie pisemnej.
5.    Ustalając ocenę zachowania nauczyciele posługują się następującą skalą: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
6.    Dokonując oceny zachowania ucznia wychowawca uwzględnia:
1)    frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
2)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
3)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
4)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
5)     dbałość o piękno mowy ojczystej;
6)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
7)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
8)     okazywanie szacunku innym osobom.
7.     Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przypisane danej ocenie natomiast ocenę nieodpowiednią lub naganną otrzymuje uczeń, który dopuścił się jednego z przewinień wymienionych w poniższych kryteriach.

§ 50. Kryteria ocen zachowania

1.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)    systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest do nich przygotowany, bierze w nich aktywny udział,
2)    nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień na lekcje,
3)    osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
4)    podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły,
5)    dba o mienie klasy i szkoły,
6)    wywiązuje się ze swoich obowiązków i powierzonych mu prac,
7)    zachowuje się w sposób kulturalny, używa kulturalnego języka w szkole i poza szkołą, jest życzliwy dla kolegów,
8)    dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy, szkoły,
9)    dba o bezpieczeństwo własne i innych osób,
10)     podczas uroczystości szkolnych ubrany jest w strój galowy,
11)    nosi  obuwie zgodnie z zapisami regulaminu dotyczącego stroju i wyglądu ucznia Gimnazjum
12)    okazuje szacunek innym osobom,
13)    przestrzega wszystkich postanowień statutowych i regulaminowych,
14)    współpracuje  w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;

2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą i ponadto:
1)    bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły,
2)    jest uczestnikiem imprez i uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych,
3)    poproszony pomaga słabszym uczniom w nauce i w rozwiązywaniu problemów,
4)    bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
5)    jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i ponadto:
a)    jest inicjatorem, uczestnikiem imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych,
b)    wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,
c)    chętnie pomaga słabszym uczniom w nauce i w rozwiązywaniu problemów,
d)    wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

4.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1)    systematycznie uczęszcza na zajęcia i bierze w nich udział, jest przygotowany do lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela,
2)    podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,
3)    jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,
4)    dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły,
5)    przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, nie pali; nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i pirotechnicznych,
6)    przestrzega regulaminów klaso-pracowni, nie niszczy mienia szkoły i kolegów,
7)    prowadzi zdrowy tryb życia, przestrzega norm społecznych,
8)    współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania , przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,
9)    na uroczystościach szkolnych sporadycznie łamie wymóg dotyczący stroju galowego,
10)    ma maksymalnie 10 nieusprawiedliwionych spóźnień w ciągu półrocza,
11)    ma maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza.

5.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1)    często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich udziału, często utrudnia prowadzenie zajęć, nie odrabia zadań domowych,
2)    nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu stałego lekceważenia obowiązków szkolnych i braku chęci do nauki,
3)    nie uzupełnia zaległości w nauce,
4)    używa wulgarnych słów, kłamie,
5)    lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
6)    nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,
7)    mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,
8)    zdarza mu się niepanowanie nad własnymi negatywnymi emocjami,
9)    zdarzyło mu się złamać postanowienia Statutu Szkoły dotyczące ochrony zdrowia,
10)    przyniósł na zajęcia organizowane przez szkołę, używa lub posiada : papierosy, alkohol, narkotyki, środki psychotropowe lub zmieniające świadomość (tzw. dopalacze), środki pirotechniczne,
11)    świadomie i notorycznie spóźnia się na lekcje lub unika obecności na niektórych przedmiotach,
12)    otrzymał upomnienie Dyrektora Gimnazjum
13)    na większości uroczystości szkolnych nie ma stroju galowego,
14)    ma maksymalnie 20 spóźnień w ciągu półrocza,
15)    ma maksymalnie 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza.

6.    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1)    nie panuje nad swoimi emocjami, jest agresywny, swoim zachowaniem zagraża innym,
2)    dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub społecznego,
3)    pali papierosy lub pije alkohol,
4)    używa bądź rozprowadza środki odurzające lub zmieniające świadomość (tzw. dopalacze)
5)    świadomie wprowadza chaos w życie szkoły,
6)    używa telefonu komórkowego w celu nagrania scen z lekcji, przerw międzylekcyjnych oraz innych sytuacji w szkole,
7)    wymusza pieniądze lub dopuszcza się kradzieży,
8)    nagminnie łamie postanowienia statutowe szkoły,
9)    mimo objęcia projektem edukacyjnym nie podjął żadnego działania zmierzającego do jego realizacji,
10)    wkroczył w kolizję z prawem karnym,
11)    otrzymał naganę Dyrektora Gimnazjum,
12)    nie nosi stroju galowego na uroczystości szkolne,
13)    ma powyżej 20 nieusprawiedliwionych godzin w ciągu półrocza,
14)    ma powyżej 20 spóźnień w ciągu półrocza.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.§ 51. Warunki  zmiany oceny zachowania

1.    Jeżeli uczeń jednokrotnie złamał postanowienia statutowe, ale w wyniku oddziaływań wychowawczych zdecydowanie poprawił swoje postępowanie, a także podjął konkretne prace na rzecz szkoły i dalsze jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, istnieje możliwość zmiany oceny zachowania na korzyść ucznia – jednak nie wyżej niż na ocenę bardzo dobrą.
2.    Prace, o których mowa w ust. 8 należy wykonać w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w ciągu miesiąca od zaistniałej sytuacji.
3.    Ocena zachowania może w szczególnych przypadkach (nieusprawiedliwione nieobecności, rażące naruszenie Statutu Szkoły) ulec zmianie po zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Dyrektor, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pedagogicznej, zwołuje nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w celu dokonania zmian.

§ 52. Obszary oceniania zajęć edukacyjnych

1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1)wymagań, które zostały określone w podstawie programowej dla gimnazjum ;
2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
3)wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanych w szkole programów nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych ( religia/etyka).
2.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy.

3.    Ocenie z zajęć edukacyjnych podlegają:
1)    wypowiedzi ustne;
2)    zadania klasowe (praca pisemna obejmująca swym zakresem wiadomości i umiejętności z całego działu lub lektury wykonywana w czasie całej jednostki lekcyjnej) – dopuszcza się trzy prace w ciągu tygodnia, każda w innym dniu;
3)    sprawdziany;
4)    kartkówki;
5)    indywidualne prace uczniów;
6)    zadania domowe.
4.    Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia udostępniane są uczniowi podczas lekcji danego przedmiotu, rodzicom/prawnym opiekunom podczas kontaktu rodzica/prawnego opiekuna z uczącym danego przedmiotu nauczycielem.
5.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
6.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 53. Sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia

1.    Rodzice mogą być informowani o ocenach ucznia:
1)    poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytu do korespondencji;
2)    podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy;
3)    podczas spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
4)    poprzez rozmowę telefoniczną z inicjatywy nauczyciela.
2.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne – na prośbę rodziców - nauczyciele udostępniają do wglądu podczas dni otwartych, konsultacji indywidualnych.

§ 54. Skala ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych

1.    Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe ustala się wg skali:
1)    celujący (cel-6);
2)    bardzo dobry (bdb-5);
3)    dobry (db-4);
4)    dostateczny (dst-3);
5)    dopuszczający (dop-2);
6)    niedostateczny (ndst-1).
2.    W ocenianiu bieżącym skalę ocen wymienioną w pkt.6 można rozszerzyć dodając znak „+” lub „-” do każdej oceny.
3.    W dzienniku można odnotowywać braki i nieprzygotowania do lekcji, które oznaczają niechęć do odpowiedzi ustnej lub brak materiałów potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w lekcji
4.    Przy ocenianiu prac pisemnych, w których uczeń uzyskuje za wykonane zadania punkty, otrzymaną liczbę punktów przelicza się na ocenę według skali:
0% - 30% - niedostateczny;
31% - 49% - dopuszczający;
50% - 74% - dostateczny;
75% - 89% - dobry;
90% - 97% - bardzo dobry;
98% - 100% celujący.
5.    Kryteria na poszczególne oceny zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.
6.    Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych w Gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną

§ 55. Terminy klasyfikacji

1.    Klasyfikacja śródroczna i klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej.
2.    Klasyfikacja śródroczna odbywa się 2 dni przed końcem I półrocza, klasyfikacja roczna- 4 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
3.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
5.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
6.    Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
7.    Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
8.    Na co najmniej tydzień( z zastrzeżeniem ust.9) przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania poprzez wpis do zeszytu korespondencji.
9.    W przypadku oceny niedostatecznej informacja, o której mowa w ust.8 ma być przekazana uczniowi i jego rodzicom na co najmniej 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej i ma być skuteczna.
10.    Ocenianie z religii regulują odrębne przepisy.

§ 56. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

1.    Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych jest rzetelne wypełnianie obowiązków ucznia w zakresie oceniania.
2.    Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
1)    uczeń lub jego rodzic składa do nauczyciela wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny. Wniosek ma formę pisemną, zawiera  ocenę, o którą uczeń ubiega się oraz uzasadnienie. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku w rubryce „Uwagi o uczniach”;
2)    po analizie sytuacji nauczyciel przedmiotu może jeszcze raz sprawdzić wiadomości ucznia i ewentualnie podwyższyć ocenę;
3)    wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny należy złożyć nie później niż 3 dni przed  klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

3.    Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :
1)    uczeń lub rodzic składają do Dyrektora Gimnazjum wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. Wniosek ma formę pisemną, zawiera  ocenę, o którą uczeń ubiega się oraz uzasadnienie;
2)    Dyrektor powołuje komisję w składzie:
a)    pedagog lub psycholog,
b)    wychowawca,
c)    dwóch nauczycieli uczących tego ucznia,
d)    przedstawiciel samorządu klasowego uczniów;
3)    komisja rozpatruje zasadność oceny i podejmuje ostateczną decyzję w drodze tajnego głosowania większością głosów;
4)    wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny należy złożyć nie później niż 3 dni przed  klasyfikacyjnym  zebraniem Rady Pedagogicznej.

4.    W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) stwierdzi, iż ocena roczna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, ma możliwość odwołania się od tej oceny poprzez złożenie wniosku do Dyrektora Gimnazjum nie później niż 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku odwołania od oceny z egzaminu poprawkowego wniosek należy złożyć w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 57.  Egzamin poprawkowy

1.    Ustalona przez nauczyciela albo w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego:
1)    uczeń, który w klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy;
2)    termin egzaminu ustala Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich;
3)    uczeń, który z usprawiedliwionych przez Dyrektora powodów nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Gimnazjum.

§ 58.  Promowanie ucznia, ukończenie Gimnazjum przez ucznia

1.    Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
2.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego (nie dotyczy klas III Gimnazjum) promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
3.    Uczeń kończy Gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.Rozdział 18
Wychowawcy

§ 59.  Rola wychowawcy

1.    Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.    Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału w zasadzie do ukończenia przez uczniów tego oddziału Gimnazjum.
3.    Zmiana wychowawcy może nastąpić na prośbę nauczyciela lub wniosek rady klasowej rodziców po pozytywnym rozpatrzeniu przez Dyrektora Gimnazjum wniosków w tej sprawie.
.
§ 60. Zadania wychowawcy

1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum, a w szczególności:
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2)    przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie;
3)    rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
4)    dostosowanie form zajęć wychowawczych do wieku uczniów;
5)    otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia;
6)    koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla danego oddziału klasowego.
2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1)    w miarę możliwości i przy współpracy z rodzicami zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
2)    opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie pro rodzinne;
3)    utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
4)    współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
5)    współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni oraz innymi placówkami leczniczymi;
6)    śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
7)    dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
8)    udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp.;
9)    kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
10)    utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
11)    powiadamiać rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach niedostatecznych na co najmniej 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
12)    ustalać śródroczne i roczne oceny zachowania;
13)    powiadamiać rodziców lub opiekunów o osiągnięciach dydaktycznych i zachowaniu dziecka;
14)    podejmować decyzje w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach w szkole;
15)    podejmować decyzje w zakresie zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć w szkole;
16)    gromadzić pisemne usprawiedliwienia nieobecności w szkole swoich wychowanków.
3.    Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Rozdział 19
Postanowienia końcowe

§ 61.  Pieczęć szkoły i regulaminy

1.    Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
2.    Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 62. Ceremoniał szkoły

1.    Gimnazjum posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

§ 63. Dokumentacja działalności szkoły i gospodarka materiałowa

1.    Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
3.    Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.

 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga