Jesteś tutaj: Strona główna
Regulamin Gim2 PDF Drukuj Email
Napisał(a): Dyrekcja szkoły   
poniedziałek, 10 października 2011

REGULAMIN GIMNAZJUM nr 2 w BOCHNI


WSTĘP

1.    Regulamin Gimnazjum nr 2 w Bochni jest zbiorem przepisów wewnątrzszkolnych, których przestrzeganie jest  obowiązkiem wszystkich członków społeczności szkoły.
2.    Niniejszy regulamin określa zasady współdziałania reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej. Stanowi niezbędne uzupełnienie treści Statutu Szkoły.
3.    Każdy członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic) ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej oraz obowiązek poszanowania godności innych.


PRZEPISY DOTYCZĄCE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY


1.    Prawa ucznia szczegółowo określa § 9, ust. 1 Statutu Szkoły.
2.    Obowiązki ucznia szczegółowo określa § 9, ust.2 Statutu Szkoły,

I . LEKCJA


1.    Uczniowie mają prawo do :

 • znajomości celu lekcji oraz jej zadań,
 • informacji na temat zakresu wymagań i sposobów sprawdzania osiągnięć,
 • posiadania wiedzy na temat wymagań edukacyjnych z przedmiotów i kryteriów oceniania z zachowania,
 • do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny umysłowej,
 • zadawania celowych pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności.

2.    Uczniowie mają obowiązek :

 • punktualnie i przychodzić na lekcje i zajęcia pozalekcyjne,
 • systematycznie w nich uczestniczyć,
 • aktywnie pracować na  lekcji,
 • przynosić na każdą lekcję zeszyty, podręczniki i potrzebne pomoce,
 • w czasie lekcji przestrzegać ustalonych zasad (np. wyłączyć telefony komórkowe, nie opuszczać miejsca bez polecenia nauczyciela, nie wywoływać chaosu, podporządkować się poleceniom nauczyciela, itp.),
 • uzupełniać braki wynikające z absencji zgodnie ze Statutem Szkoły
 • powiadomić nauczyciela o zauważonych nietypowych przedmiotach, będących w klasie.

3.    Nauczyciel ma prawo do :

 • wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania,
 • wyboru form i metod pracy na lekcji.

4.    Nauczyciel ma obowiązek :

 • ułatwić uczniowi zrozumienie tematu lekcji,
 • dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb   edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • stosować przedmiotowy system oceniania oraz zapisy Statutu Szkoły w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,
 • przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie.

5.    Dyrektor szkoły ma obowiązek :

 • zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,
 • pełnić nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami.

II.  PRACE DOMOWE,  ZESZYT PRZEDMIOTOWY


1.    Uczeń ma prawo do :

 • ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadanie domowe,
 • takiej oceny  zadania domowego, która uwzględnia jego indywidualne możliwości,
 • zapoznania przez nauczyciela z wymogami dotyczącymi prowadzenia zeszytu.

2.    Uczeń ma obowiązek :

 • starannie i sumiennie odrabiać zadania domowe,
 • zgłosić nauczycielowi na początku lekcji ewentualny brak zadania,
 • starannie prowadzić zeszyt zgodnie z wymogami nauczycieli,
 • realizować uzgodnienia ujęte w przedmiotowym systemie oceniania.

III .  PRACE KLASOWE, SPRAWDZIANY, KARTKÓWKI, ODPOWIEDZI USTNE


1.    Praca klasowa i sprawdzian obejmują całe działy lub duże jego części.
2.    Kartkówka :

 • jest formą pisemną odpowiedzi ustnej i obejmuje treści co najwyżej 3 ostatnich tematów  lekcyjnych,
 • jej termin nie musi być wcześniej ustalony.

3.    Odpowiedź ustna i kartkówka są formami bieżącej kontroli i nie mogą być konsekwencją wynikającą z nieprzygotowania klasy do lekcji.
4.    Uczeń ma prawo do :
?    znajomości zakresu sprawdzianu lub innej pracy kontrolnej obejmującej materiał szerszy niż trzy ostatnie lekcje oraz wymagań, którym musi sprostać,

 • najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie,
 • ustalenia terminu sprawdzianu z nauczycielem z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4a. Uczniowi nie wolno dokonywać elektronicznej rejestracji zajęć, chyba, że wyrazi na to zgodę nauczyciel.
5.    Uczeń ma obowiązek :

 • przygotować się do sprawdzianu,
 • przynieść materiały wymagane na sprawdzianie (zeszyt klasowy, przybory, itp.),
 • brać udział w sprawdzianie,
 • zaliczyć dany materiał w terminie ustalonym przez nauczyciela, jeżeli był nieobecny na sprawdzianie,
 • uzyskać zgodę nauczyciela na   dokonywanie elektronicznej rejestracji zajęć.

6.    Nauczyciel ma prawo do  wyboru formy sprawdzianu.
7.    Nauczyciel ma obowiązek :

 • przestrzegać zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami,
 • zapowiadać termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • podać uczniom zakres materiału i omówić  wymagania, jakim uczeń musi sprostać,
 • poprawić prace klasowe  i inne pisemne formy kontroli w ciągu  2 tygodni,
 • zapoznać uczniów z kryteriami oceniania prac,
 • zanotować w dzienniku lekcyjnym zapowiadaną pracę kontrolną oraz omówić wyniki tej pracy,
 • przestrzegać zasady jawności w wystawianiu ocen,
 • przestrzegać zasady, że nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź, czy inną formę kontroli wiedzy i umiejętności.

8.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z pracami klasowymi dzieci zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły lub przez nauczyciela.
9.    Dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek :

 • kontrolować zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi,
 • kontrolować sposób poprawiania prac przez nauczycieli.

IV.  FREKWENCJA


1.    Uczniowie mają obowiązek :

 • punktualnie przychodzić na zajęcia,
 • usprawiedliwiać nieobecność w szkole w ciągu 1 tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Całodzienną nieobecność usprawiedliwia wychowawca. Pojedyncze nieobecności lub spóźnienia może usprawiedliwiać nauczyciel przedmiotu za wiedzą wychowawcy. Spóźnienie na lekcję powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.
 • posiadać zeszyt  korespondencji, opieczętowany pieczątką szkoły i podpisany przez rodziców ( prawnych opiekunów).

2.    Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczycieli opuszczać szkoły zarówno podczas przerw jak i zajęć lekcyjnych.
3.    Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela)jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.
4.    Nauczyciel ma obowiązek :

 • punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia,
 • sprawdzić  na początku każdej lekcji obecność uczniów,
 • w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami poprzez wychowawcę klasy lub  pedagoga szkolnego.

5.    Nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, zawody sportowe, przeglądy taneczne, reprezentowanie szkoły podczas uroczystości o charakterze miejskim lub wojewódzkim itp.) jest traktowana jako obecność; w rubryce frekwencji wpisuje się wtedy przyczynę nieobecności. O planowanych zwolnieniach informują pisemnie opiekunowie.
6.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 • usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w szkole poprzez wniosek skierowany do wychowawcy klasy
 • powiadomienia wychowawcy o przewidywanej , dłuższej nieobecności ucznia w szkole.

7.    Ucznia może zwolnić do domu wychowawca klasy lub inny nauczyciel  na pisemny wniosek  rodziców (prawnych opiekunów), w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ucznia ze szkoły. Wymaga się, aby wniosek zawierał stwierdzenie „ biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie ”. W przypadku braku w/w stwierdzenia należy ucznia zwolnić odnotowując nieobecność na lekcji. Tą nieobecność uczeń powinien usprawiedliwić zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W wyjątkowych sytuacjach zwolnienia dokonuje dyrektor lub jego zastępca.
8.    Zwolnienie ucznia następuje na podstawie:

 • zwolnienia rodziców (prawnych opiekunów),
 • zwolnienia pielęgniarki,
 • decyzji nauczyciela,
 • decyzji dyrektora.

W przypadku zwolnienia z powodu niedyspozycji zdrowotnych uczeń opuszcza szkołę pod opieką: rodzica, prawnych opiekunów lub upoważnionej przez nich dorosłej osoby.
9.    W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić uczniom zastępstwo innego nauczyciela ( w szczególnym przypadku opiekę świetlicy szkolnej, pedagoga lub psychologa szkolnego lub nauczyciela biblioteki szkolnej ).
10.    W przypadku uchylania się ucznia od realizacji obowiązku szkolnego dyrektor szkoły ma prawo i obowiązek podjąć stosowne działania, uregulowane odrębnymi przepisami.
11.    O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. Jeżeli działania te okażą się niewystarczające obowiązkiem dyrektora jest powiadomienie stosownych instytucji m. in: policja lub sąd, Burmistrz Miasta Bochni.
12.    Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają podczas trwania tych zajęć w świetlicy szkolnej lub w przypadku, gdy jest to ich ostatnia lekcja w danym dniu mogą pójść do domu na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).
13.    Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego, mogą być zwolnieni do domu na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) pod warunkiem, że jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. W innym przypadku są obecni na zajęciach. Zamiast lekcji w-f w uzasadnionych przypadkach uczeń może na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) korzystać z rehabilitacji jednak pod opieką osób sprawujących nad nim prawną opiekę.
14.    Wychowawca klasy wpisuje do dziennika lekcyjnego aktualne dane dotyczące możliwości szybkiego i skutecznego kontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
15.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek poinformować wychowawcę o ewentualnych zmianach tych danych.


V .  OCENIANIE UCZNIÓW


1.    Ocenianie uczniów ( ocenianie z przedmiotów i ocenianie zachowania ) odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
2.    Nauczyciele mają obowiązek systematycznie oceniać uczniów, a oceny mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego.
3.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo i obowiązek udziału w wywiadówkach i zebraniach organizowanych przez szkołę.

BEZPIECZEŃSTWO , HIGIENA, WYGLĄD ZEWNĘTRZNY


1.    Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością oraz okazywać wzajemną tolerancję;  na co dzień powinni przestrzegać zasad dobrego wychowania.
2.    Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni starać się, aby szkoła była miejscem bezpiecznym i aby panowało w niej wzajemne zaufanie.

I. ZASADY OGÓLNE


1.    Uczniowie mają prawo do:

 • ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

2.    Uczniowie mają obowiązek :

 • przyjścia do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Uczniowie, którzy z uwagi na dojazdy przychodzą wcześniej do szkoły są zobowiązani do przebywania w świetlicy,
 • wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
 • po ostatniej lekcji w danym dniu spokojnie zejść do szatni, ubrać się i opuścić szkołę,
 • respektować regulaminy pracowni przedmiotowych, hali sportowej, świetlicy szkolnej, biblioteki,
 • o złym samopoczuciu powiadomić wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną
 • dbać o czystość i wyposażenie szkoły. Niedopuszczalne jest niszczenie sprzętu, brudzenie ścian, zaśmiecanie podłogi, itp.,
 • unikać sytuacji umożliwiających kradzieże,
 • dbać o bezpieczeństwo własnych rzeczy (plecaki, podręczniki, pieniądze i inne rzeczy wartościowe)
 • na polecenie nauczyciela oddać przedmioty zakłócające przebieg lekcjilub stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa. Zatrzymane przedmioty zostaną zdeponowane w sekretariacie szkoły, a następnie zwrócone w ręce rodziców (prawnych opiekunów) za potwierdzeniem odbioru.

3.    Uczniowie nie mogą :

 • zapraszać do szkoły osób obcych,
 • nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu swojemu i innych,
 • przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych,
 • używać telefonów komórkowych podczas lekcji ani ich przetrzymywać na blacie ławki,
 • dokonywać elektronicznej rejestracji zajęć bez zgody nauczyciela.

4.    Wszystkich członków społeczności szkolnej obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania, używania i rozprowadzania alkoholu, papierosów i narkotyków, bądź innych środków odurzających. Każdy z członków społeczności szkolnej ma moralny obowiązek nie czynienia tajemnicy z posiadanych informacji dotyczących złamania tego zakazu.
5.    Nauczyciele mają obowiązek :

 • zapewnić uczniowi opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,
 • zamykać pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach,
 • bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenia, w szczególnych przypadkach nawet zaniechać prowadzenia zajęć,
 • rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,
 • właściwie zabezpieczyć dokumentację przebiegu nauczania.

6.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek :

 • przekazywać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
 • na wezwanie szkoły przybyć po chorego ucznia.

7.    Dyrektor szkoły ma obowiązek:

 • zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo,
 • zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,
 • zapewnić opiekę choremu uczniowi,
 • niezwłocznie usunąć zagrożenia zgłoszone przez rodziców, uczniów nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
 • przerwać lub odwołać zajęcia szkolne w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia,
 • dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa, zapewnić kontrole instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zapewnić środki pierwszej pomocy w gabinecie lekarskim i apteczkach zlokalizowanych w pokoju nauczycielskim, pracowniach przedmiotowych, sekretariacie, kotłowni.

8.    Pracownicy szkoły, w tym szczególnie woźna, mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się na jej terenie.
9.    Dyżurujący pracownicy obsługi szkoły prowadzą książkę wejść na teren szkoły, odnotowując w niej wejścia osób spoza szkoły oraz godzinę i cel wizyty.
10.    Uczeń bierze pełną odpowiedzialność za wartościowe rzeczy przynoszone do szkoły.
11.    W razie utraty takiego przedmiotu natychmiast powiadamiany jest dyrektor szkoły, który informuje o tym fakcie pełniącego dyżur oficera Komendy Powiatowej Policji, zapisując godzinę powiadomienia oraz nazwisko oficera przyjmującego zgłoszenie. Pozostałe czynności leżą w gestii rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.


II. ZACHOWANIE NA PRZERWIE


1.    Uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerwy.
2.    Uczniowie mają obowiązek:

 • podczas przerw przebywać na terenie szkoły.
 • stosować się do uwag i zaleceń nauczycieli dyżurujących na terenie szkoły,

3.    Gdy jest ładna pogoda, uczniowie mogą wyjść na teren znajdujący się przed wejściem głównym do szkoły. Zabrania się chodzenia po trawnikach, bieżni, płycie boiska, przebywania poza ogrodzeniem szkoły oraz na terenie należącym do PSP nr 7i PSP nr 5.
4.    Uczniowie nie mogą:
?    biegać po korytarzach, klatkach schodowych, holu,
?    utrudniać innym poruszania się po szkole,
?    wychodzić przed budynek szkoły,
?    przebywać na terenie należącym do PSP nr 7oraz do PSP nr 5.

III. SALA LEKCYJNA


1.    Uczniowie mają prawo i obowiązek do zagospodarowania powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg projektu uzgodnionego z wychowawcą, opiekunem pracowni.
2.    Uczniowie mają obowiązek :

 • pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku po zakończeniu zajęć,
 • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 • niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu i pomocy dydaktycznych.

3.    Wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (dyżurni) dbają o porządek w klasie, czystość tablicy, kredę.
4.    Każdy nauczyciel dba o powierzoną swej opiece salę oraz o każdą inną salę, w której odbywa zajęcia. Wszelkie zauważone zniszczenia zgłasza opiekunowi sali.

IV. ZACHOWANIE W SZATNI


1.    Szatnia jest otwierana o godz. 7.45 oraz  na 10 minut przed dzwonkiem na przerwę.
2.    Uczniowie mogą przebywać w szatni celem zmiany obuwia i pozostawienia odzieży wierzchniej. Po dokonaniu tej czynności udają się w okolice sali, w której odbywają lekcję.
3.    Uczniowie pozostawiają swoją odzież w porządku.
4.    Uczniowie mają obowiązek szanować własne i cudze rzeczy pozostawione w szatni.
5.    W celu sprawnego dokonywania zmiany odzieży uczniowie ustawiają się w regularną kolejkę, ułatwiającą wydawanie lub przyjmowanie odzieży.
6.    Uczniowie wyjeżdżający na basen dokonują wymiany odzieży poza kolejnością.

V. WIZERUNEK UCZNIA
Wizerunek ucznia określa szczegółowo odrębny regulamin – „Regulamin określający strój i wygląd ucznia”.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY
I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA :
•    Rodzaje nagród i zasady ich przyznawania określa § 9, ust.3,4,5 Statutu Szkoły.
•    Kary i zasady ich udzielania określa § 8a, 8, 8b Statutu Szkoły.
•    Ustanawia się nagrody Rady Rodziców dla uczniów klas trzecich za całokształt nauki i pracy w Gimnazjum w trzech kategoriach: „ Diament roku ...”, „ Leonardo”, „Medal Gimnazjalisty”. Zasady przyznawania tych nagród określa odrębny regulamin.
SAMORZĄD I TRADYCJE
I. SAMORZĄDNOŚĆ
1.    Uczniowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego.
2.    Prawa Samorządu Uczniowskiego określa § 6, ust. 5 statutu szkoły.
3.    Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Bochni ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności uczniowskiej i odpowiedzi na  nie.
4.    Przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach rodziców w części, na których poruszane są problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych decyzji.
5.    Jeżeli uczniowie w ramach swojej pracy, wydają gazetkę szkolną lub w inny sposób informują społeczność szkolną i lokalną o swojej działalności, nie mogą naruszać godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.

II. TRADYCJE SZKOLNE


1.    Uczniowie mają obowiązek (kulturalnego) uczestniczenia w apelach, uroczystościach szkolnych i przygotowywania ich pod opieką nauczycieli  zgodnie z harmonogramem wpisanym w plan pracy szkoły.
2.    Do tradycji szkoły należy organizowanie Dnia Sportu, integracyjnych spotkań klas I, dyskoteki andrzejkowej i karnawałowej, jasełek, spotkań opłatkowych, bali klas pierwszych i drugich, rajdu, poczty walentynkowej, wyjście do Parafii św. Mikołaja, udział w rekolekcjach wielkopostnych.
3.    W pierwszym dniu wiosny mogą odbywać się w szkole lub poza nią imprezy zorganizowane przy udziale młodzieży, ale zawsze pod opieką nauczycieli.
4.    Cała społeczność szkolna aktywnie włącza się w organizowanie uroczystości środowiskowych o charakterze miejskim.
5.    Szkoła organizuje też imprezy, zapraszając na nie uczniów z innych szkół, sama też uczestniczy w takich spotkaniach organizowanych przez inne szkoły.NAUCZYCIELE


Prawa i obowiązki nauczyciela określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela oraz Statut Szkoły.
Ponadto nauczyciel ma :
1.    prawo do:

 • Wykonywania swojej pracy w warunkach poszanowania jego osoby
 • Organizowania wspólnie z wychowankami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły zajęć pozalekcyjnych, wieczorków kulturalnych, wycieczek, itp.

2.      obowiązek:

 • uczestniczyć:
 • w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • uroczystościach szkolnych określonych kalendarzem wydarzeń w szkole,
 • w dniach otwartych szkoły,
 • rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury podczas przerw,
 • zapoznawać się na bieżąco z zapisami w książce zastępstw i książce kurend zgodnie z zarządzeniem dyrektora w tej sprawie,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Wszelkie zmiany w regulaminie szkolnym wprowadza się na mocy uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, członków Rady Pedagogicznej.
2.    Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną szkoły.


Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2011
 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Sobota
20 Października 2018
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga