Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

S T A T U T

 

Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 7

im. Jana Pawła II w Bochni

z dnia 23 listopada 2017r.

 

 

Rozdział 1
Przepisy wprowadzające

§ 1. Podstawa prawna.

 1. Podstawę prawną Statutu stanowi:

1)         ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i przepisy wykonawcze do niej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);

2)         ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 125 ust. 1 pkt 2, art. 322 ust. 6.;

3)         rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 283);

4)         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)

 1. Statut Szkoły określa podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności między poszczególnymi organami szkoły, zasady współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.
 2. Statut Szkoły  obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

§ 2. Przepisy definiujące.

 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)     Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II  w Bochni;

2)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe

3)     Statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni;

4)     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni;

5)     uczniach - należy przez to rozumieć uczniów realizujących obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni;

6)     dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego;

7)     rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad nimi;

8)     nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni;

9)     wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni;

10)   pracownikach niepedagogicznych - należy przez to rozumieć pracowników administracji  i obsługi Szkoły

11)   organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Bochnia;

12)   organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Krakowie.

 

Rozdział 2
Informacje o Szkole

§ 3. Nazwa, numer porządkowy, imię i siedziba szkoły, organ prowadzący, obwód.

 1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni.
 2. Siedziba Szkoły znajduje się w budynku przy ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12 w Bochni.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Bochnia.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 5. Czas trwania cyklu nauki w szkole trwa 8 lat.
 6. Obwód Szkoły określa Uchwała Nr XXXII/281/17 Rady Miasta Bochnia w Bochni z dnia 30 marca 2017r.
 7. Szkoła jest jednostką budżetową.
 8. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Miasto Bochnia na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
 9. Świadectwo ukończenia Szkoły uprawnia absolwenta do ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.
 10. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, szatni, sal gimnastycznych, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych „Moje Boisko ORLIK 2012”, stołówki, placu zabaw „Radosna szkoła”, gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego.
 11. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozdział 3
Cele i zadania Szkoły

§ 4. Cele i zadania Szkoły.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie ustawa
 2. Realizując ustawowe cele i zadania Szkoła:

1)     umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły poprzez:

a)      realizację podstawy programowej ustalonej dla Szkoły,

b)     prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

c)      zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,

d)     zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

2)     umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

a)      poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,

b)     doradztwo zawodowe,

c)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;

3)     kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:

a)      zapewnienie odpowiedniej bazy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla uczniów,

b)     systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

c)      realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego;

4)     sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku uczniów i ich możliwości rozwojowych, także środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych poprzez:

a)      organizowanie zajęć świetlicowych,

b)     umożliwienie spożywania posiłków,

c)      umożliwienie korzystania z opieki medycznej w ramach pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

d)     zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

e)     zapewnienie uczniom bezpośredniej i stałej opieki w czasie ich pobytu w szkole, także podczas zajęć poza terenem szkoły;

5)     organizuje naukę religii, etyki  oraz języka mniejszości narodowych w oparciu o odrębne        przepisy.

 

Rozdział 4
Współdziałanie Szkoły z innymi instytucjami

§ 5. Formy współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

1. Współdziałanie Szkoły z poradniami polega w szczególności na:

1)     prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów nauczycieli  i rodziców;

2)     wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

3)     diagnozowaniu niepowodzeń szkolnych ucznia, celem dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w  szkole wynika  w szczególności:

1)     z niepełnosprawności;

2)     z niedostosowania społecznego;

3)     z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     z zaburzeń zachowania lub emocji;

5)     ze szczególnych uzdolnień;

6)     ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)     z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)     z choroby przewlekłej;

9)     z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)   z niepowodzeń edukacyjnych;

11)   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12)   z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom według zasad:

1)     korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;

2)     pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;

3)     pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych;

4)     pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności logopeda,  psycholog i  pedagog szkolny;

5)     pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a)      ucznia,

b)     rodziców ucznia,

c)      dyrektora szkoły,

d)     nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

e)     pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

f)       pomocy nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy,

g)     poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

h)     pracownika socjalnego,

i)       asystenta rodziny,

j)       kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

6)     W oddziałach  przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana                  w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli                i specjalistów, a także w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c)      zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d)     indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,

e)     porad i konsultacji,

f)       wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka  i przygotowania go nauki w szkolne,

g)     wspomaganie dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

7)     w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy               z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a)      klas terapeutycznych,

b)     zajęć rozwijających uzdolnienia,

c)      zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

d)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

e)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

f)       zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

g)     zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

h)     nauczania indywidualnego,

i)       porad i konsultacji,

j)       warsztatów.

8)     Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to zajęcia indywidualne  w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

9)     Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są dla uczniów na podstawie zalecenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć nie  może przekroczyć 10 osób.

10)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów   i nauczycielom w formie porad, konsultacji i szkoleń.

§ 6. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

1. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia trafnej decyzji dotyczącej dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

2. Zadaniem szkoły na tym etapie jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku kształcenia, a zwłaszcza:

1)     wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;

2)     modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości(zawyżona lub zaniżona);

3)     pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach;

4)     kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu;

5)     zapoznanie ze strukturą szkolnictwa;

6)     współdziałanie  z rodzicami w realizacji powyższych zadań.

3. Szczegółowe formy pracy z uczniami klas dotychczasowego Gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego zawarte są w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, który stanowi odrębny dokument.
4. Od klasy siódmej uczniowie uczestniczą w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
5. Do zadań doradcy zawodowego w szkole należy:

1)     systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)     gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego etapu edukacyjnego,

3)     prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;

4)     koordynowanie działań informacyjno- doradczych prowadzonych przez Szkołę;

5)     współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 7. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Procedura kierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej jest następująca:

1)     w trakcie roku szkolnego uczeń może być skierowany na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej   tylko za zgodą rodziców;

2)     wniosek do poradni wypełnia nauczyciel – wychowawca w porozumieniu                                  z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

3)     wypełniony wniosek wraz z informacją o uczniu należy przekazać do dyrektora szkoły;

4)     dyrektor lub pedagog przekazuje rodzicowi wniosek wraz z opinią o uczniu i opinią rady pedagogicznej;

5)     rodzic na zasadzie dobrowolności  przekazuje opinię poradni o uczniu do sekretariatu szkoły;

6)     pedagog szkolny przekazuje wychowawcy i nauczycielom przedmiotów informację o wynikach badań i zaleceniach do pracy z uczniem ;

7)     opinie poradni przechowuje pedagog szkolny w okresie pobytu ucznia w szkole;

8)     po ukończeniu szkoły przez ucznia opinię poradni odbiera rodzic w okresie do 6 miesięcy od daty wydania świadectwa uczniowi.

§ 8. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu.

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.

2. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

3. Rada Wolontariatu koordynuje działania z zakresu wolontariatu.

4. Samorząd Uczniowski w odrębnym regulaminie ustala strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje.

5. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są:

1)     uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych ludzi;

2)     kształtowanie postaw empatii;

3)     aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących     pomocy;

4)     kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.

6. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1)     potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);

2)     społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;

3)     wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

7. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.

1)     Dyrektor Szkoły:

a)      powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu,

b)     nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu,

c)      zapewnia warunki do działania wolontariuszy,

d)     w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim ustala zakres działań wolontariatu.

2)     Opiekun Szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję;

3)     Przewodniczący Rady Wolontariatu – uczeń Szkoły będący wolontariuszem;

4)     Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły koordynujący poszczególne akcje.

8. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:

1)     wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;

2)     nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

3)     rodziców;

4)     inne osoby i instytucje ( np. Caritas, hospicjum, schroniska dla zwierząt, UM w Bochni itp.).

9. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu określa regulamin opracowany przez Samorząd Uczniowski.

§ 9. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie   działalności innowacyjnej.

 1. Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 2. W ramach współpracy mogą być organizowane:

1)     zajęcia w muzeum,

2)     wyjścia do kina lub teatru,

3)     zajęcia w archiwum państwowym,

4)     wyjazdy na wykłady na wyższej uczelni,

5)     spotkania z ciekawymi ludźmi np. podróżnikami,

6)     międzynarodowa wymiana młodzieży,

7)     realizowanie projektów międzynarodowych,

8)     inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Piątek
22 Marca 2019
Światowy Dzień Wody
Imieniny obchodzą
Bazylissa, Bogusław, Godzisław,
Katarzyna, Kazimierz, Paweł

Do końca roku zostało 285 dni.
Zodiak: Baran