Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 2 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

Rozdział 5
Organy Szkoły

§ 10. Organy Szkoły.

  1. Organami szkoły są:

1)     Dyrektor Szkoły;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Samorząd Uczniowski;

4)     Rada Rodziców.

§ 11. Kompetencje Dyrektora Szkoły.

  1. Dyrektor Szkoły wypełnia zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe i inne wskazane  w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1)     kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2)     dysponuje środkami finansowymi Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

3)     sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;

4)     przewodniczy pracy Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie Gminę Miasta Bochnia i Małopolskiego Kuratora Oświaty;

5)     zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)     powierza stanowisko wicedyrektora oraz odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

7)     dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego;

8)     nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;

9)     przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Szkoły;

10)   występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród oraz wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

11)   opracowuje arkusz organizacji Szkoły;

12)   organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

13)   odpowiada za powierzone mienie;

14)   kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;

15)   na okres swej nieobecności przekazuje zastępstwo wicedyrektorowi, w razie dłuższej nieobecności pisemnie zleca dysponowanie środkami finansowymi;

16)   współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły oraz rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy nimi;

17)   podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

18)   stwarza warunki do działalności w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;

19)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów: poprawkowych klasyfikacyjnych oraz egzaminu  zewnętrznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ostatnim roku kształcenia w Szkole;

20)   zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

21)   dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

22)   odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Szkoły;

23)   odpowiada za prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

24)   Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                            i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze nie wyższym niż 8 dni;

25)   podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w Szkole;

26)   corocznie ustala zestaw podręczników lub materiałów  edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych , które będą obowiązywać w danym roku szkolnym;

27)   wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami                    i materiałami;

28)   określa szczegółowe  warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych;

29)   zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki i wyznacza nauczyciela-opiekuna;

30)   ustala  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę warunki  korzystania                          ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki;

31)   wykonuje  inne zadania wynikające  z przepisów szczególnych.

§ 12.  Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

4)     promowanie do klasy programowo wyższej ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

5)     porozumienie z dyrektorem w sprawie szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum;

6)     wskazanie sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do potrzeb i możliwości uczniów, posiadających orzeczenia lub opinie poradni o dostosowaniu warunków egzaminu;

7)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

8)     ustalanie regulaminu swojej działalności;

9)     przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;

10)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczo - profilaktycznego.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;

2)     powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

3)     przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

4)     powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

5)     odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

6)     wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

7)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty;

8)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

9)     projekt planu finansowego szkoły;

10)   propozycje dyrektora szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

11)   ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

12)   propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

13)   zezwolenie na indywidualny program nauki;

14)   zezwolenie na indywidualny tok nauki;

15)   wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

16)   wniosek o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną opinii dotyczącej specyficznych trudności w uczeniu się;

17)   wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, jeżeli wcześniej był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;

18)   zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

4. Osoby biorące udział w Radzie Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej.

§ 13.  Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy przy pomocy swych przedstawicieli współpracują z pozostałymi organami Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin samorządu.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak :

1)     prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)     prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6)     prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 14. Kompetencje Rady Rodziców.

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Regulamin określa w szczególności

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  programu profilaktyczno -wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

2)     uchwalanie regulaminu swojej działalności.

4. Do kompetencji opiniodawczych  Rady Rodziców należy:

1)     opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

2)     opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach  w danym roku szkolnym;

3)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania szkoły;

4)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

5)     opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

6)     opiniowanie pracy nauczyciela w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela   za okres stażu;

7)     opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;

8)     opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

9)     opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

10)   opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

11)   opiniowanie podjęcia przez szkołę eksperymentu pedagogicznego najpóźniej do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie tego eksperymentu.

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej Samorządu Uczniowskiego, Gminy Miasto Bochnia oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami                i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł na odrębnym koncie bankowym.
8. Rada Rodziców może brać udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły.
9. Rada Rodziców może składać m. in. następujące wnioski:

1)     do dyrektora szkoły o powołanie rady szkoły;

2)     do dyrektora o wprowadzenie tzw. mundurków oraz zniesienia obowiązku ich noszenia.

10. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział w:

1)     pracach zespołu powypadkowego, pracach komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem;

2)     pracach zespołu oceniającego, powołanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, rozpatrującego odwołanie nauczyciela lub dyrektora szkoły od oceny jego prac

§ 15. Zasady współdziałania organów szkoły.

  1. Wszystkie organy szkoły w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz celami i zadaniami szkoły.
  2. Organy szkoły w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych niniejszym statutem.
  3. Dyrektor szkoły koordynuje współdziałanie organów szkoły.
  4. Organy szkoły informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny poprzez przedłożenie swoich planów pracy Dyrektorowi Szkoły.
  5. Przedstawiciele organów szkoły współpracują ze sobą w celu rozwiązania istotnych problemów dotyczących funkcjonowania szkoły.
  6. W razie wystąpienia sytuacji spornej pomiędzy organami szkoły głównym rozjemcą jest Dyrektor Szkoły.
  7. W czasie prowadzenia rozmów ze stronami sporu Dyrektora Szkoły  obowiązuje dyskrecja, poszanowanie godności osób – stron sporu, a podejmowane działania ze strony Dyrektora nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga