Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 3 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

 

Rozdział 6
Rodzice

§ 16. Prawa rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale Szkoły;

2)     znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

3)     rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)     wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły.

§ 17. Obowiązki rodziców.

 1. Do obowiązków rodziców ucznia należy:

1)     dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;

4)     dopełnienie czynności związanych z wypożyczeniem z biblioteki szkolnej podręczników obowiązujących  w Szkole;

5)     wyrażenie zgody w formie pisemnej na naukę religii lub etyki w szkole;

6)     informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

7)     wspieranie procesu nauczania i wychowania prowadzonego przez Szkołę;

8)     systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i w miarę potrzeb z nauczycielami uczącymi w danym oddziale;

9)     udzielanie w miarę możliwości pomocy Szkole;

10)   do dnia 10 września poinformowanie na piśmie wychowawcy klasy o przeciwwskazaniach do określonych aktywności wynikających ze stanu zdrowia dziecka oraz każdorazowej zmianie tej sytuacji;

11)   poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie najpóźniej na godzinę  przed rozpoczęciem przez ucznia zajęć w danym dniu.

§ 18. Kontakty rodziców z nauczycielami.

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Kontakty rodziców z wychowawcą odbywają się głównie podczas zebrań rodziców z wychowawcą.
 3. Kontakty z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się podczas indywidualnych konsultacji, a w nagłych sytuacjach w innym czasie uzgodnionym z nauczycielem.
 4. W zebraniach z wychowawcą mogą brać udział rodzice posiadający prawa rodzicielskie lub inne osoby pisemnie, notarialnie upoważnione przez prawnych opiekunów ucznia.

 

 

Rozdział 7
Uczniowie

§ 19.  Obowiązek szkolny

 1. Do Szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 6 i 7 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Szkole.
 4. Dyrektor Szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla Szkoły obwód.
 5. Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 6. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
 7. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci spełniające kryterium wiekowe.

§ 20.  Prawa uczniów

1. Uczeń ma prawo do:

1)     informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2)     posiadania pełnej wiedzy na temat wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z każdych zajęć edukacyjnych oraz kryteriów oceny zachowania;

3)     korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;

4)     tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

5)     poszanowania swej godności;

6)     rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7)     swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

8)     korzystania z pomocy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pomocy materialnej i dydaktycznej;

9)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

10)   nietykalności osobistej;

11)   bezpiecznych warunków pobytu w Szkole;

12)   korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;

13)   reprezentowania Szkoły  w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach;

14)   sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej na jego prośbę oceny ustalonej na podstawie znanych wymagań edukacyjnych i kryteriów, zgodnych z przedmiotowymi  zasadami oceniania;

15)   powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych zadań klasowych z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

16)   odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, świątecznych i ferii;

17)   uczestnictwa w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Szkoły;

18)   poprawy oceny z zadań klasowych poza lekcjami w terminie podanym przez nauczyciela;

19)   zwolnienia z odpowiedzi ustnych w dniu następnym po dniu, w którym uczestniczył reprezentując szkołę w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim.

2. W przypadku nagminnego naruszania praw ucznia lub powstania innego sporu uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się do:

1)     wychowawcy klasy;

2)     pedagoga szkolnego;

3)     Samorządu Uczniowskiego;

4)     Dyrektora Szkoły.

5)     w sytuacji niezadowalającego rozwiązania problemu na terenie Szkoły rodzic ucznia może odwołać się do Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

§ 21. Obowiązki uczniów

 1. Uczeń ma obowiązek :

1)     wywiązywania się z obowiązków szkolnych, a w szczególności:

a)      sumiennie przygotowuje się do lekcji,

b)     odrabia zadania domowe,

c)      wykonuje ćwiczenia, określone przez nauczyciela,

d)     aktywnie uczestniczy w lekcji,

e)     nie odmawia współpracy, np. podczas pracy w grupach,

f)       nie spóźnia się na zajęcia,

g)     usprawiedliwia wszystkie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych   w terminie do 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie ma formę wniosku pisemnego zawierającego uzasadnienie nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych, podpisanego przez rodzica,

h)     nie wagaruje,

i)       nosi podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,

j)       nosi zeszyt do korespondencji opatrzony pieczęcią szkoły i zawierający wzory podpisów rodziców, służący m.in. do odnotowywania zwolnień z lekcji;

k)      nosi i zakłada obuwie zamienne,

l)       zostawia okrycia wierzchnie w szatni,

m)    wypełnia obowiązki dyżurnego,

n)     przestrzega zarządzeń wydanych przez dyrekcję szkoły,

 • o)     nie odmawia wykonywania poleceń nauczycieli,

p)     wywiązuje się z podjętych funkcji i zobowiązań,

q)     osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

r)      uczestniczy w zajęciach dodatkowych, jeżeli rodzice wyrazili pisemną zgodę,

s)      nadrabia zaległości i braki spowodowane nieobecnościami;

2)     postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, a w szczególności:

a)      nie przeszkadza kolegom w nauce,

b)     nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji,

c)      szanuje sprzęt i pomoce naukowe,

d)     szanuje własność innych,

e)     dba o czystość pomieszczeń, w których przebywa;

3)     dbać o honor i tradycje szkoły, a w szczególności:

a)      odpowiednio zachowuje się podczas świąt i uroczystości szkolnych,

b)     nosi strój galowy w sytuacjach tego wymagających,

c)      nie odmawia włączenia się w różnego typu działania związane z tradycją szkoły,

d)     godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

4)     dbać o piękno mowy ojczystej, a w szczególności:

a)      nie używa wulgaryzmów ani wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe,

b)     unika określeń prymitywnych  oraz inwektyw;

5)     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności:

a)      dba o higienę osobistą,

b)     dba o zdrowy styl życia, w tym nie używa środków uzależniających,

c)      bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w czasie przerw (nie biega, nie wychyla się przez okno, nie wychodzi poza teren szkoły, unika niebezpiecznych zabaw, itp.),

d)     unika niebezpiecznych zachowań w czasie lekcji, np. zabawy ostrymi przedmiotami,

e)     nie stosuje wobec innych przemocy słownej i fizycznej,

f)       uczestnicząc w zajęciach sportowych, komputerowych, technicznych, w świetlicy szkolnej i stołówce oraz w czasie dyskotek przestrzega stosownych regulaminów                 i zaleceń,

g)     reaguje na negatywne działania swoich kolegów, nie pozostaje ich biernym świadkiem,

h)     stosuje się do zaleceń dyrekcji, wychowawców, innych nauczycieli dotyczących wyjść, wycieczek, oraz różnego rodzaju imprez na terenie szkoły,

i)       nie opuszcza budynku szkoły podczas przerw śródlekcyjnych bez zgody nauczyciela;

6)     godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, a w szczególności:

a)      dba o kulturę osobistą i kulturę zachowań, stosuje formy grzecznościowe,

b)     kulturalnie zachowuje się podczas wycieczek wyjść i imprez szkolnych,

c)      dba o schludny wygląd, ubiera się  stosownie do miejsca i sytuacji,

d)     podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej zachowuje się kulturalnie, podczas lekcji nie je i nie żuje gumy,

e)     jest prawdomówny i uczciwy w każdym działaniu (np. nie odpisuje zadań domowych, nie dokonuje plagiatów, nie kopiuje rozwiązań zadań z Internetu);

7)     okazywać szacunek innym osobom, a w szczególności:

a)      odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

b)     jest koleżeński i pomocny,

c)      szanuje własność innych,

d)     szanuje poglądy innych,

e)     taktownie rozwiązuje konflikty, wykazuje się kulturą podczas dyskusji,

f)       nie wyśmiewa, nie ośmiesza i nie dokucza innym,

g)     nie dyskryminuje innych np. ze względu na: status materialny i społeczny, ubiór, wygląd, poglądy religijne, niepełnosprawność, światopogląd, itp.

§ 22. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych osobistych urządzeń elektronicznych

 1. Uczeń  może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

1)     ma pisemną zgodę rodzica na posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły wpisaną do zeszytu korespondencji;

2)     może korzystać z własnych urządzeń mobilnych na lekcji wyłącznie w przypadkach uzasadnionych przebiegiem procesu nauczania lub ze względu na stan zdrowia po uzyskaniu pozwolenia od nauczyciela;

3)     poza przypadkiem wymienionym w pkt.2) osobiste urządzenia mobilne podczas zajęć edukacyjnych powinny być wyłączone i schowane w plecaku lub innym, wyznaczonym przez nauczyciela miejscu;

4)     poza zajęciami edukacyjnymi (czas przed zajęciami i po nich oraz przerwy) telefon może być używany wyłącznie w trybie “milczy”;

5)     jest zobowiązany do osobistej, właściwej opieki nad własnym sprzętem, powinien go właściwie użytkować, nie narażając na zgubienie, zniszczenie, porzucenie;

6)     ma obowiązek przygotować sprzęt do pracy na lekcji odpowiednio wcześniej w domu, to znaczy naładować baterie i dbać o aktualizację oprogramowania antywirusowego;

7)     nie ma prawa wykorzystywać sprzętu do rejestrowania przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego  oraz do fotografowania i  nagrywania osób przebywających na terenie szkoły bez ich zgody;

8)     odpowiedzialność materialną za sprzęt i jego użytkowanie ponosi uczeń lub jego rodzice;

9)     szkoła zastrzega sobie prawo do kontroli zawartości urządzenia mobilnego, jeśli zachodzi podejrzenie o niewłaściwe jego użytkowanie lub posiadanie nielegalnych treści;

10)   zakazuje się używania urządzeń mobilnych w szkole, jeśli nosi ono znamiona mobbingu, cyberprzemocy lub bezmyślnej zabawy w miejscach odosobnionych (prywatnych) takich jak toalety i szatnie;

11)   zaginięcie lub kradzież urządzenia należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji;

12)   na czas lekcji wychowania fizycznego uczniowie pozostawiają  telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne w plecaku w szatni uczniowskiej, nie wolno wnosić ich do sali gimnastycznej;

13)   naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń mobilnych na terenie szkoły powoduje udzielenie uczniowi kar statutowych.

§ 23. Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.

1. Na co dzień nie obowiązuje jednolity strój szkolny, jednak  ubranie powinno być schludne, w stonowanych kolorach i skromne, tj. powinno zasłaniać tułów, pośladki i uda.
2. W budynku szkolnym nie nosi się żadnego nakrycia głowy.
3. Uczeń zobowiązany jest do chodzenia po szkole w czystym, suchym i bezpiecznym obuwiu zmiennym  na antypoślizgowej (np. gumowej), nierysującej podłóg podeszwie. Obuwie na innej podeszwie dopuszczalne jest w szczególnych sytuacjach, np. występ na akademii, bal.
4. Na lekcjach wychowania fizycznego i innych zajęciach sportowych obowiązuje wygodny strój sportowy:

1)     Koszulka (zalecana biała) i krótkie spodenki gimnastyczne przeznaczone  tylko do wykorzystania w czasie zajęć wychowania fizycznego. Po ich zakończeniu należy je zmienić.

2)     W zimie lub w uzasadnionych przypadkach uczeń może ćwiczyć w dresie.

3)     Obuwie sportowe (tenisówki/halówki, trampki lub adidasy) na antypoślizgowej podeszwie.

5. Na uroczystościach szkolnych, konkursach, egzaminie zewnętrznym  organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ostatnim roku nauki w 5. Szkole oraz podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz, a także z innych okazji ogłoszonych przez Dyrektora  lub wychowawcę ucznia  obowiązuje strój galowy: biała koszula / bluzka oraz czarne albo granatowe spodnie / spódnica.
6. Uczennice klas VI - VIII i  Gimnazjum mogą stosować delikatny  makijaż i niezwracający uwagi manicure. Tatuaże są zabronione.
7. Dopuszcza się noszenie niezwracającej uwagi biżuterii (kolczyki wyłącznie w uszach).
8. Podczas szkolnych wycieczek, imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym, sportowym itp. uczeń nosi strój stosowny do okazji.  W razie wątpliwości związanych ze strojem należy zasięgnąć opinii organizatora.
9. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad wobec ucznia mogą być podjęte następujące działania:

1)     poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu lub niewłaściwym stroju ucznia;

2)     obniżenie oceny zachowania;

3)     wymierzenie kary statutowej;

4)     odesłanie do toalety w celu przywrócenia schludnego wyglądu (np. usunięcia makijażu, jaskrawego lub innego wyrazistego koloru paznokci).

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Środa
17 Października 2018
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga