Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 4 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

 

Rozdział 8
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

§ 24. Nagrody

1. Uczeń  może otrzymać nagrody i wyróżnienia m. in za:

1)     rzetelną naukę i pracę społeczną na rzecz Szkoły  lub środowiska;

2)     wzorową postawę;

3)     wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;

4)     bardzo dobre wyniki w nauce;

5)     pomoc koleżeńską;

6)     pracę w Samorządzie Uczniowskim;

7)     stuprocentową frekwencję na zajęciach szkolnych;

8)     wzorową pracę w ramach wolontariatu;

9)     właściwą postawę w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy w szkole i poza nią.

2. Nagrodę może przyznać Dyrektor Szkoły, wychowawca oddziału, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

1)     pochwała wychowawcy wobec klasy;

2)     pochwała wychowawcy na wniosek opiekuna organizacji uczniowskich lub innych pracowników Szkoły;

3)     pochwała Dyrektora wobec całej społeczności Szkoły;

4)     list pochwalny skierowany do rodziców;

5)     dyplom;

6)     nagrody rzeczowe, np. nagrody książkowe;

7)     wpis do „Złotej Księgi Gimnazjum” dla uczniów dotychczasowego Gimnazjum , którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem;

8)     prestiżowa nagroda Gimnazjum dla uczniów uczących się w klasach dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni za osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej: „Diament”, „Leonardo”, „Medal”;

9)     przesłanie wniosku  o stypendium Burmistrza Miasta Bochnia dla ucznia za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które uczęszczał oraz religii lub etyki średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz  co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

§ 25. Kary

1. Uczniowi może być udzielona kara za:

1)     niewłaściwe, naruszające powszechnie przyjęte normy zachowanie;

2)     rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych;

3)     wulgarne słownictwo;

4)     stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec uczniów lub pracowników szkoły;

5)     kradzież;

6)     pobicie;

7)     świadome wprowadzanie chaosu w życie szkoły;

8)     niszczenie mienia szkolnego i publicznego;

9)     używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego  podczas lekcji bez zgody nauczyciela;

10)   rejestrowanie w formie zapisu dźwięku lub obrazu zdarzeń podczas przerw międzylekcyjnych oraz podczas lekcji;

11)   wnoszenie na teren Szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej lub innych zagrażających ogólnie pojętemu bezpieczeństwu;

12)   posiadanie na terenie Szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej lub innych zagrażających ogólnie pojętemu bezpieczeństwu;

13)   palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, środków odurzających lub zmieniających świadomość (tzw. dopalaczy), środków pirotechnicznych, wybuchowych, łatwopalnych oraz materiałów o treści erotycznej;

14)   nieprzestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących w szkole;

15)   inne niezgodne z prawem zachowania w tym kolizja z prawem.

2. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)     upomnienie wychowawcy klasy;

2)     nagana wychowawcy;

3)     upomnienie lub nagana wychowawcy udzielona wobec klasy;

4)     pozbawienie pełnionych funkcji w klasie;

5)     upomnienie Dyrektora Szkoły;

6)     pozbawienie przez Dyrektora funkcji pełnionej na forum szkoły;

7)     nagana Dyrektora Szkoły;

8)     wydany przez Dyrektora zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych na dłuższy okres proporcjonalny do popełnionego czynu;

9)     decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innego oddziału równoległej klasy;

10)   wniosek Dyrektora Szkoły do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia  do innej szkoły.

§ 26. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku powtarzania się następujących sytuacji:

1)     znęcanie się nad kolegami, a w szczególności uczniami nowo przyjętymi;

2)     rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków i innych środków odurzających;

3)     uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających albo w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

4)     uczestniczenie w bójkach, rozbojach, kradzieżach;

5)     umyślne niszczenie mienia i sprzętu szkolnego.

§ 27.  Tryb odwoływania się ucznia lub jego rodzica od  nagrody lub kary

 1. Od każdej z wymienionych  nagród lub kar przysługuje odwołanie do osoby lub organu, który przyznał nagrodę lub zastosował karę, w terminie do siedmiu dni od daty uzyskania informacji.
 2. Odwołanie ma mieć formę pisemnego wniosku  z podaniem uzasadnienia.
 3. Od nagrody lub  kary nałożonej przez wychowawcę uczeń lub jego rodzic może odwołać się do wychowawcy a w sytuacji spornej do Dyrektora Szkoły . Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. Od nagród lub kar nałożonych decyzją Rady Pedagogicznej przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic ucznia. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania wniosku. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 5. Od nagród lub kar nałożonych przez Dyrektora przysługuje odwołanie o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

Rozdział 9
Organizacja Szkoły

§ 28.  Arkusz organizacji Szkoły

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora.
 2. Arkusz organizacji Szkoły opiniuje Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz związki zawodowe reprezentujące pracowników szkoły, a zatwierdza organ prowadzący.
 3. Termin opracowania arkusza organizacji Szkoły określa organ prowadzący.

§ 29. Formy pracy Szkoły

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W oddziale przedszkolnym godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut, a zajęć dodatkowych 30 minut.
 4. Zajęcia specjalistyczne typu rewalidacja, surdopedagogika, tyflopedagogika, logopedia trwają 60 min.
 5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne 5-minutowe, 10-minutowe lub 15 minutowe.
 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa i nie krótszy niż 30 min) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.
 7. Rok szkolny dzieli się na półrocza.
 8. Czas trwania półroczy wyznacza Dyrektor Szkoły.

§ 30.  Organizacja wewnętrzna Szkoły

1. Edukacja szkolna przebiega w etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka.  Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje:

1)     Oddziały przedszkolne

2)     Klasy I- VIII , w których edukacja przebiega w dwóch etapach :

a)      Etap I - klasy I - III - edukacja wczesnoszkolna,

b)     Etap II - klasy IV – VIII.

3)     Klasy gimnazjalne  - do czasu wygaszenia.

2. Podstawową jednostką organizacyjną w oddziałach przedszkolnych jest grupa obejmująca   dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy. Liczba uczniów w tym oddziale nie powinna być większa niż 25. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych szkolnym planem nauczania.
4. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.
5. Oddział klasowy należy dzielić na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie zasad organizacji pracy szkół podstawowych w nauczaniu:

1)     języków obcych;

2)     informatyki;

3)     wychowania fizycznego;

4)     chemii;

5)     fizyki;

6)     biologii.

6. W szczególnych przypadkach określonych warunkami organizacyjnymi Szkoły lub możliwościami finansowymi, Dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym ustalić inny sposób podziału klasowego.
7. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
8. Na etapach edukacyjnych przedszkolnym i wczesnoszkolnym zajęcia prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.
9. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć.
10. Zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 31.  Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły

 1. Terminy przyjęć  i terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Szkoły określa Ustawa Prawo Oświatowe.
 2. Do klasy pierwszej Szkoły przyjmuje się:

1)     z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. Wzór zgłoszenia określa organ prowadzący szkołę;

2)     na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – dzieci  zamieszkałe poza obwodem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wzór wniosku określa organ prowadzący szkołę;

3)     w uzasadnionych przypadkach o przyjęciu do szkoły mogą decydować względy rodzinne i osobiste ucznia;

4)     ostateczną decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor.


Rozdział 10
Formy opieki i pomocy uczniom, którym potrzebna jest pomoc i wsparcie

§ 32. Formy pomocy uczniom

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie może być udzielona pomoc w formie:

1)     stypendium szkolnego;

2)     dożywiania w stołówce szkolnej;

§ 33. Procedury ubiegania się o pomoc

2. Procedury ubiegania się o poszczególne formy pomocy zawarte są w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 11
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

§ 34. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 1. Dzieci do oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inne osoby wskazane przez rodziców w pisemnym oświadczeniu złożonym u wychowawcy grupy. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko osobiście przekazuje je pod opiekę nauczyciela wychowawcy bądź innego nauczyciela pełniącego dyżur w sali.
 3. Rodzice są zobowiązani przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe i czyste.
 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do szkoły. Dzieci zakatarzone, kaszlące, z gorączką lub wysypką nie mogą przebywać w jednej sali z pozostałymi dziećmi.
 5. Nauczyciel ma prawo odmówienia przyjęcia chorego dziecka, poza sytuacją, gdy rodzic przedstawi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do oddziału przedszkolnego.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka (np. alergii pokarmowych, wziewnych, schorzeń neurologicznych, cukrzycy ) i udzielenia wychowawcy wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Osoba odbierająca dziecko z oddziału przedszkolnego osobiście informuje nauczyciela o tym fakcie.
 8. Od momentu odebrania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiadają rodzice.
 9. Nauczyciel jest zobowiązany wylegitymować osobę odbierającą dziecko w przypadku, gdy nie jest ona mu znana osobiście.
 10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy dziecko będzie się opierało, płakało, nie będzie chciało opuścić oddziału przedszkolnego z odbierającą je osobą. W takim przypadku nauczyciel kontaktuje się z rodzicem dziecka w celu ustalenia dalszego postępowania. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 11. Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w oddziale przedszkolnym do czasu wyjaśnienia sprawy; zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

§ 35. Bezpieczeństwo uczniów w szkole

1. W szkole każdy uczeń oraz grupa uczniów otoczona jest opieką według zasad:

1)     za bezpieczeństwo uczniów odpowiada szkoła – w godzinach zajęć określonych planem lekcji w danym dniu;

2)     minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w arkuszu organizacji szkoły;

3)     nauczyciel ma obowiązek przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji;

4)     nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność uczniów  na zajęciach i  odnotować obecności i nieobecności uczniów w dzienniku;

5)     uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne pod opieką nauczycieli dyżurujących na korytarzach szkolnych;

6)     nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych;

7)     opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły posiadający uprawnienia pedagogiczne;

8)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych oddziałów) i przekazanie opieki nad taką grupą jednemu nauczycielowi.

2. Szkoła, umożliwiając uczniom korzystanie z Internetu, zapewnia zabezpieczenie przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego poprzez zainstalowanie i aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania.

3. Budynki i teren szkoły objęte są nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 36. Procedura zwalniania z zajęć edukacyjnych

1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1)     na pisemny wniosek  sporządzony i podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna), w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ucznia ze szkoły oraz złożono oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w tym czasie. Nauczyciel zwalniający ucznia potwierdza ten fakt przez dokonanie odpowiedniego wpisu do zeszytu do korespondencji ucznia;

2)     na osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów), będącą wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica (prawnego opiekuna) i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu oraz pisemnym  potwierdzeniem faktu odbioru dziecka w sekretariacie szkoły.

3)     w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów) przez pracowników szkoły i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę wskazaną przez rodziców i pisemnym potwierdzeniem tego faktu w sekretariacie szkoły.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela prowadzącego zajęcia uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor szkoły lub dyrektor.

3. Pisemne wnioski rodziców o zwolnienie ucznia z lekcji i oświadczenia o odbiorze ucznia ze szkoły przechowuje się w szkole do końca roku szkolnego.

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel przekazuje go pod opiekę pielęgniarki szkolnej lub innego nauczyciela.  Pielęgniarka szkolna, wezwana na miejsce zdarzenia, po rozpoznaniu objawów powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły. W razie odmowy rodziców do szkoły wezwane zostaną odpowiednie służby medyczne.

5. Rodzic powinien odebrać  dziecko najszybciej jak to możliwe.

6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję.

7. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.

8. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatnich  godzin lekcyjnych lub odwoływania zajęć z pierwszych godzin lekcyjnych, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

9. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom najpóźniej dzień wcześniej, informacje przekazuje się ustnie z poleceniem odnotowania jej w zeszycie do korespondencji ucznia i zobowiązuje się uczniów do przekazania tej informacji rodzicom.

10.Informacje o których mowa w pkt.9 zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

11. Za przekazanie informacji, o której mowa w ust. 9 odpowiedzialny jest woźny szkolny lub inny wskazany przez Dyrektora pracownik.

12. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Środa
17 Października 2018
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga