Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 5 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

Rozdział 12
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 37. Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)     dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)     poznanie osobowości uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;

3)     rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;

4)     prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;

5)     planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i odpowiedzialność za jej jakość;

6)     dbałość o czystość językową wypowiedzi uczniów, uświadamianie i zapobieganie błędom;

7)     doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy, wyposażenie pracowni i odpowiedzialność za powierzone mienie;

8)     reagowanie na najdrobniejsze przejawy niszczenia mienia szkolnego;

9)     pełnienie dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z planem;

10)   tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;

11)   realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

12)   ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia;

13)   systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;

14)   stosowanie zasad oceniania zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania;

15)   zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

16)   realizacja zadań szkoły, wynikających bezpośrednio z organizacji procesu dydaktyczno – - wychowawczego;

17)   udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie rozwoju psychicznego, ich uzdolnień i zainteresowań;

18)   branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej;

19)   pełnienie funkcji wychowawcy klasy;

20)   szanowanie godności osobistej ucznia;

21)   kształtowanie u uczniów właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wdrażanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska;

22)   nieujawnianie spraw poruszanych podczas Rady Pedagogicznej;

23)   prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej;

24)   kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

25)   stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;

26)   odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpraca z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;

27)   realizowanie edukacji medialnej, czyli wychowywanie  uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

28)   w oddziałach przedszkolnych prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji;

29)   w oddziałach przedszkolnych współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

30)   w szkole nauczyciele oraz specjaliści prowadzą:

a)      obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

(1)  trudności w uczeniu się, w tym przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień,

b)     wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

3. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2)     prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

5)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)     prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)     rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;

3)     prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

6)     udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 38. Prawa nauczycieli

  1. Nauczyciel ma prawo do prowadzenia lekcji i innych zajęć w warunkach poszanowania jego godności, przy zachowaniu przez uczniów ładu, porządku i dyscypliny.
  2. Nauczyciel ma prawo do odebrania uczniowi przedmiotów, które zakłócają przebieg lekcji lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych uczniów .
  3. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
  4. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu nauczania.

§ 39.  Zadania wicedyrektora szkoły

  1. W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów według zasady określonej przez organ prowadzący, z tym, że na jedno stanowisko wicedyrektora przypada nie mniej niż 12 oddziałów.
  2. Dyrektor może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.
  3. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej, a w szczególności:

1)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)     kontroluje realizację podstawy  programowej  przez nauczycieli;

3)     kontroluje prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawą programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

4)     dba o poprawną realizację procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności o jakość nauczania, poprawność działań wychowawczych, frekwencję uczniów, dyscyplinę, przestrzeganie praw ucznia;

5)     kontroluje dokumentację  nauczycieli;

6)     sprawuje nadzór  nad zajęciami pozalekcyjnymi;

7)     sprawuje  nadzór  nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

8)     prowadzi Księgę Zastępstw i wyznacza nauczycieli na zastępstwa;

9)     prowadzi ewidencję godzin ponadwymiarowych i przekazuje ją do dyrektora szkoły;

10)   egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

11)   rozstrzyga spory między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;

12)   sprawuje nadzór nad dyżurami nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych;

13)   dba o przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole;

14)   dokumentuje wszelkie czynności nadzoru pedagogicznego;

15)   realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły;

16)   zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.

§ 40. Zadania pedagoga szkolnego

  1. Do zadań pedagoga szkolnego w szczególności należy:

1)     planowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły;

2)     diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych szkoły;

3)     koordynowanie na poziomie Szkoły pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów;

4)     organizowanie pomocy wychowawcom klas, a w szczególności w zakresie:

a)      rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

b)     określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c)      udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

d)     organizowania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

e)     działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

f)       dbanie o realizację obowiązku szkolnego,

g)     udzielania porad w rozumieniu kłopotów powstałych w wyniku konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;

5)     współpraca z wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

6)     udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;

7)     zapobieganie zagrożeniu i niedostosowaniu społecznemu uczniów;

8)     w określonych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem występowanie z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego;

9)     upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców;

10)   systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

§ 41. Zadania psychologa szkolnego

  1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)     prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)     współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

3)     udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;

4)     współpraca z  instytucjami pozaszkolnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

5)     koordynowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym dla uczniów dotychczasowego Gimnazjum ;

6)     systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

§ 42. Zadania pielęgniarki szkolnej

  1. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

1)     wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2)     kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3)     czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4)     sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, realizacja zabiegów i procedur koniecznych do wykonania u ucznia podczas pobytu w szkole – wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego;

5)     udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku zachorowań, wypadków i zatruć;

6)     doradztwo dla Dyrektora w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, warunków sanitarnych w szkole, organizacji posiłków;

7)     udział w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej i zawodowej.

§ 43. Inni pracownicy szkoły

1. W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują m.in. zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Każdy pracownik administracji i obsługi zobowiązany jest do:

1)     niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

2)     zwrócenia się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomienia  o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierowania  tej osoby do niego;

3)     kontrolowania terenu szkoły pod  względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie ma obowiązek  zgłaszać Dyrektorowi i wpisywać do zeszytu prac konserwatora;

4)     wspomagania  nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
4. Żaden pracownik nie może udzielać informacji o szkole bez uzgodnienia stanowiska z Dyrektorem.
5. Obsługę finansową Szkoły zapewnia organ prowadzący.

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga