Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 6 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

Rozdział 13
Organizacja biblioteki szkolnej

§ 44. Organizacja biblioteki szkolnej i zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej biblioteką, jest ośrodkiem informacji oraz interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. W skład biblioteki wchodzą:

1)     wypożyczalnia;

2)     czytelnia;

3)     internetowe centrum informacji multimedialnej.

3. Godziny pracy biblioteki uwzględniają dostęp do jej zbiorów przed lekcjami , ich trwania oraz po ich zakończeniu. W jednym dniu w tygodniu nie udostępnia się zbiorów w związku z pracami techniczno – administracyjnymi w bibliotece ( tzw. dzień wewnętrzny).

4. Zasady korzystania z biblioteki, wypożyczania podręczników, udostępniania księgozbioru, zbiorów audiowizualnych i stanowisk komputerowych określa Regulamin biblioteki szkolnej, którego integralną część stanowią regulaminy: wypożyczalni, czytelni oraz ICIM.

5. Z biblioteki mogą korzystać:

1)     uczniowie;

2)     nauczyciele;

3)     inni  pracownicy szkoły;

4)     rodzice.

6. Nauczyciele i wychowawcy:

1)     współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

2)     współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;

3)     korzystają ze zbiorów biblioteki na miejscu i wypożyczają do klas na czas trwania lekcji.

7. Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel opiekujący się pracownią.

§ 45. Zadania nauczyciela biblioteki

1. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:

1)     gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2)     tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3)     rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym:

a)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o książkowych nowościach wydawniczych,

b)     rozmowy z czytelnikami o książkach,

c)      poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,

d)     przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych ,

e)     udostępnianie nauczycielom, wychowawcom i uczniom potrzebnych im materiałów; pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem we wszystkich formach procesu dydaktyczno - wychowawczego,

f)       prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

g)     organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów (np. konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek, wystaw),

h)     współpraca z innymi bibliotekami.

2. Podczas inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych stosuje się metodę skontrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącymi ewidencji materiałów bibliotecznych.

Rozdział 14
Organizacja świetlicy szkolnej

§ 46. Cel organizowania świetlicy

 1. W Szkole zorganizowana jest świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole lub wcześniej do niej przychodzić ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki.
 2. Świetlica szkolna stwarza uczniom możliwość wypoczynku, zabawy, nauki (np. odrabianie zadań domowych) i rozwijania zainteresowań.
 3. Świetlica jest pozalekcyjną placówką wychowawczo-opiekuńczą działającą w ramach szkoły.
 4. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

§ 47. Formy pracy świetlicy szkolnej

 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Formy pracy wychowawczo - opiekuńczej świetlicy obejmują:

1)     zabawy i gry dydaktyczne, zagadki, rebusy, formy zabaw sportowych;

2)     organizowanie konkursów ;

3)     nauka krótkich inscenizacji i piosenek;

4)     stosowanie różnych technik na zajęciach plastycznych i organizowanie wystaw prac;

5)     kontrola i pomoc w zadaniach domowych oraz stosowanie ćwiczeń matematycznych i ortograficznych;

6)     praca indywidualna z dziećmi nie nadążającymi z realizacją programu nauczania;

7)     wycieczki, spacery i zabawy na świeżym powietrzu.

4. Szczegóły organizacji i form pracy świetlicy określa regulamin świetlicy szkolnej.

§ 48. Zadania wychowawcy świetlicy

 1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1)     organizowanie uczniom pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej;

2)     ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień - organizowanie zajęć w tym zakresie;

3)     organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków, kultury życia codziennego;

4)     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, ekologicznej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

5)     rozwijanie samorządności i samodzielności oraz społecznej aktywności;

6)     czuwanie nad właściwą estetyką i treścią propagandy wizualnej w szkole;

7)     systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 

Rozdział 16
Zespoły nauczycielskie

§ 49.  Zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w jednym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:

1)     ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)     analizowanie i rozwiązywanie poważnych problemów wychowawczych uczniów;

3)     wypracowywanie jednolitych metod oddziaływań wychowawczych.

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

§ 50. Zespoły przedmiotowe

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych uczący w zespołach klasowych dotychczasowego Gimnazjum tworzą zespoły przedmiotowe: (humanistyczny, języków obcych, przedmiotów ścisłych, przedmiotów artystycznych i kultury fizycznej).
 2. Nauczyciele uczący w klasach I – III tworzą zespół samokształceniowy.
 3. Pracami zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora na wniosek ich członków.
 4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują:

1)     organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

2)     opiniowanie programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w Szkole;

3)     wspólne opracowanie:

4)     przedmiotowych zasad oceniania  oraz sposobów badania wyników nauczania,

5)     narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych;

6)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli (m. in. przygotowywanie lekcji koleżeńskich);

7)     współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianiu ich wyposażenia;

8)     wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych form pracy z uczniami.

5. Każdy członek zespołu przedmiotowego może wnieść swój projekt decyzji, opinii, wniosku, rozwiązania organizacyjnego itp.

§ 51. Zespoły zadaniowe

 1. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły problemowo-zadaniowe, których celem jest rozwiązywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikających z doraźnych potrzeb szkoły.
 2. Pracami zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora na wniosek ich członków.
 3. Po wykonaniu zadania zespół zostaje rozwiązany.

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Sobota
20 Października 2018
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga