Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 7 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

Rozdział 17
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 52.  Cele oceniania.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach; trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

§ 53. Obowiązki ucznia w zakresie oceniania

1. Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)     systematycznie przygotowywać się do lekcji;

2)     aktywnie i systematycznie uczestniczyć w lekcji;

3)     odrabiać zadania domowe;

4)     korzystać z pomocy, doradztwa nauczyciela;

5)     zadbać o terminowe usprawiedliwienie nieobecności na lekcjach;

6)     napisać każde zadanie klasowe;

7)     korzystać z możliwości poprawy ocen z zadań klasowych;

8)     uzupełniać braki i zaległości spowodowane nieobecnościami w szkole.

§ 54. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania

1. Do obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy:

1)     na początku roku szkolnego poinformować uczniów i ich rodziców o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

2)     systematycznie i na bieżąco oceniać wiedzę i umiejętności uczniów;

3)     stworzyć uczniowi warunki do poprawy oceny z zadań klasowych;

4)     na wniosek ucznia lub jego rodziców uzasadnić ustaloną ocenę;

5)     na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnić do wglądu uczniowi lub jego rodzicom sprawdzone i ocenione zadania klasowe;

6)     poinformować uczniów i ich rodziców we właściwym terminie (przez wpis do zeszytu) o przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasyfikacji śródrocznej;

7)     poinformować uczniów i ich rodziców we właściwym terminie ( przez wpis do zeszytu korespondencji) o przewidywanej ocenie rocznej;

8)     ustalić ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej;

9)     brać udział w pracach komisji powołanej przez Dyrektora do pracy przy egzaminie poprawkowym;

10)   brać udział w pracach komisji powołanej przez Dyrektora do pracy przy egzaminie klasyfikacyjnym;

11)   na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

§ 55. Obszary oceniania zajęć edukacyjnych

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)     wymagań, które zostały określone w podstawie programowej dla uczniów dotychczasowego gimnazjum ;

2)     wymagań, które zostały określone w podstawie programowej dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej;

3)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

4)     wymagań edukacyjnych, które wynikają z realizowanych w szkole programów nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych ( religia/etyka).

2. Ocenie z zajęć edukacyjnych podlegają:

1)     wypowiedzi ustne;

2)     zadania klasowe (praca pisemna obejmująca swym zakresem wiadomości i umiejętności  z całego działu lub lektury wykonywana w czasie całej jednostki lekcyjnej) – dopuszcza się trzy prace w ciągu tygodnia, każda w innym dniu;

3)     sprawdziany;

4)     kartkówki;

5)     indywidualne prace uczniów;

6)     efekty  lub wytwory pracy w grupach;

7)     zadania domowe.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia udostępniane są uczniowi podczas lekcji danego przedmiotu, rodzicom podczas kontaktu rodzica z nauczycielem  uczącym danego przedmiotu.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 56. Skala ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe ustala się wg skali:

1)     celujący (cel-6);

2)     bardzo dobry (bdb-5);

3)     dobry (db-4);

4)     dostateczny (dst-3);

5)     dopuszczający (dop-2);

6)     niedostateczny (ndst-1).

2. W ocenianiu bieżącym skalę ocen wymienioną w pkt.1 można rozszerzyć dodając znak „+” lub „-” do każdej oceny.

3. Przy ocenianiu prac pisemnych, w których uczeń uzyskuje za wykonane zadania punkty, otrzymaną liczbę punktów przelicza się na ocenę według skali:

1)     0% - 30% - niedostateczny;

2)     31% - 49% - dopuszczający;

3)     50% - 74% - dostateczny;

4)     75% - 89% - dobry;

5)     90% - 97% - bardzo dobry;

6)     98% - 100% celujący.

4. Kryteria na poszczególne oceny zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

5. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 57. Zasady oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I-III (nauczanie wczesnoszkolne)

1. Podczas każdych zajęć stosuje się oprócz cyfrowej skali ocen dodatkowo sposoby oceniania wspomagającego:

1)     ocenę spontaniczną połączoną z gestem i uśmiechem, pieczątki, żetony;

2)     rozmowę z uczniem ( ustne wyrażenie uznania, akceptacji, pochwały, zaniepokojenia);

3)     komentarz pisemny określający jakość pracy ucznia (w formie krótkiego zapisu w zeszycie uczniowskim lub w kartach pracy).

2. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do oceny postępów w jego rozwoju.

1)     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi:

a)      ocena śródroczna jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia, w której nauczyciel podkreśla opanowane przez ucznia umiejętności;

b)     ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie, a także sporządzona w formie drukowanej i podpisana przez nauczyciela zostaje dołączona do arkusza ocen i dziennika, co jest równoznaczne z jej wpisem w arkuszu i dzienniku.

3. W klasach I-III raz w miesiącu przy pomocy specjalnie skonstruowanych arkuszy bada się poziom wiedzy i umiejętności uczniów z edukacji polonistycznej i matematyczno- przyrodniczej.

1)     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia w klasach I – III jest oceną opisową, a ocenianie bieżące odbywa się według skali:

a)      A - uczeń reprezentuje postawę wzorową;

b)     B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą;

c)      C – uczeń reprezentuje postawę dobrą;

d)     D – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą.

§ 58. Tryb ustalania oceny zachowania

 1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenę zachowania ustala dla danego ucznia wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących, uczniów oraz ocenianego ucznia.
 4. Propozycje nauczycieli, zespołu uczniowskiego i ocenianego ucznia dotyczące oceny klasyfikacyjnej zachowania należy zebrać w formie pisemnej.
 5. Ustalając ocenę zachowania nauczyciele posługują się następującą skalą: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 6. Dokonując oceny zachowania ucznia wychowawca uwzględnia:

1)     frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

3)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

4)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

5)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

6)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

7)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

8)     okazywanie szacunku innym osobom,

9)     wkład pracy na rzecz społeczności szkolnej.

7. Ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria przypisane danej ocenie natomiast ocenę nieodpowiednią lub naganną otrzymuje uczeń, który dopuścił się jednego z przewinień wymienionych w poniższych kryteriach.

§ 59. Kryteria ocen zachowania

1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)     systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest do nich przygotowany, bierze w nich aktywny udział,

2)     nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień na lekcje,

3)     osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

4)     podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły,

5)     dba o mienie klasy i szkoły,

6)     wywiązuje się ze swoich obowiązków i powierzonych mu prac,

7)     zachowuje się w sposób kulturalny, używa kulturalnego języka w szkole i poza szkołą, jest życzliwy dla kolegów,

8)     dba o estetyczny wygląd siebie samego, klasy, szkoły,

9)     dba o bezpieczeństwo własne i innych osób,

10)   przestrzega zasad ubierania się na terenie szkoły,

11)   okazuje szacunek innym osobom,

12)   przestrzega wszystkich postanowień statutowych i regulaminowych,

13)   współpracuje  w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą                           i zespołem zadania.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą i ponadto:

1)     bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły,

2)     jest uczestnikiem imprez i uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych,

3)     poproszony pomaga słabszym uczniom w nauce i w rozwiązywaniu problemów,

4)     bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

5)     jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

1)     jest inicjatorem, uczestnikiem imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych,

2)     wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów,

3)     chętnie pomaga słabszym uczniom w nauce i w rozwiązywaniu problemów,

4)     wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1)     systematycznie uczęszcza na zajęcia i bierze w nich udział, jest przygotowany do lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela,

2)     podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce,

3)     jest kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

4)     dba o estetyczny wygląd swój, klasy i szkoły,

5)     przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, nie pali; nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i pirotechnicznych,

6)     przestrzega regulaminów klaso-pracowni, nie niszczy mienia szkoły i kolegów,

7)     prowadzi zdrowy tryb życia, przestrzega norm społecznych,

8)     współpracuje w zespole realizującym projekt , wypełniając stawiane przed sobą                          i zespołem zadania , przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,

9)     sporadycznie łamie zasady dotyczące ubierania się na terenie szkoły,

10)   ma maksymalnie 10 nieusprawiedliwionych spóźnień w ciągu półrocza,

11)   ma maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)     często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze w nich udziału, często utrudnia prowadzenie zajęć, nie odrabia zadań domowych,

2)     nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości z powodu stałego lekceważenia obowiązków szkolnych i braku chęci do nauki,

3)     nie uzupełnia zaległości w nauce,

4)     używa wulgarnych słów, kłamie,

5)     lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,

6)     nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,

7)     mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,

8)     zdarza mu się niepanowanie nad własnymi negatywnymi emocjami,

9)     zdarzyło mu się złamać postanowienia Statutu Szkoły dotyczące ochrony zdrowia,

10)   przyniósł na zajęcia organizowane przez szkołę, używa lub posiada : papierosy, alkohol, narkotyki, środki psychotropowe lub zmieniające świadomość (tzw. dopalacze), środki pirotechniczne,

11)   świadomie i notorycznie spóźnia się na lekcje lub unika obecności na niektórych przedmiotach,

12)   otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły

13)   często nie przestrzega zasad ubierania się na terenie szkoły,

14)   ma maksymalnie 20 spóźnień w ciągu półrocza,

15)   ma maksymalnie 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

1)     nie panuje nad swoimi emocjami, jest agresywny, swoim zachowaniem zagraża innym,

2)     dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub społecznego,

3)     pali papierosy lub pije alkohol,

4)     używa bądź rozprowadza środki odurzające lub zmieniające świadomość (tzw. dopalacze)

5)     świadomie wprowadza chaos w życie szkoły,

6)     używa telefonu komórkowego w celu nagrania scen z lekcji, przerw międzylekcyjnych oraz innych sytuacji w szkole,

7)     wymusza pieniądze lub dopuszcza się kradzieży,

8)     nagminnie łamie postanowienia statutowe szkoły,

9)     mimo objęcia projektem edukacyjnym nie podjął żadnego działania zmierzającego                   do jego realizacji,

10)   wkroczył w kolizję z prawem karnym,

11)   otrzymał naganę Dyrektora Szkoły,

12)   notorycznie łamie zasady dotyczące ubierania się na terenie szkoły

13)   ma powyżej 20 nieusprawiedliwionych godzin w ciągu półrocza,

14)   ma powyżej 20 spóźnień w ciągu półrocza.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 60. Warunki  zmiany oceny zachowania

 1. Jeżeli uczeń jednokrotnie złamał postanowienia statutowe, ale w wyniku oddziaływań wychowawczych zdecydowanie poprawił swoje postępowanie, a także podjął konkretne prace na rzecz szkoły i dalsze jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń, istnieje możliwość zmiany oceny zachowania na korzyść ucznia – jednak nie wyżej niż na ocenę bardzo dobrą.
 2. Prace, o których mowa w ust. 1 należy wykonać w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w ciągu miesiąca od zaistniałej sytuacji.
 3. Ocena zachowania może w szczególnych przypadkach (nieusprawiedliwione nieobecności, rażące naruszenie Statutu Szkoły) ulec zmianie po zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Dyrektor, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Pedagogicznej, zwołuje nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w celu dokonania zmian.

§ 61. Sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia

1. Rodzice mogą być informowani o ocenach ucznia:

1)     poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytu do korespondencji;

2)     podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy;

3)     podczas spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

4)     poprzez rozmowę telefoniczną z inicjatywy nauczyciela.

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne – na prośbę rodziców - nauczyciele udostępniają do wglądu podczas konsultacji indywidualnych.

§ 62. Klasyfikacja śródroczna i roczna

 1. Klasyfikacja śródroczna i klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 6. Dyrektor Szkoły  w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 7. Ocenianie z religii regulują odrębne przepisy.
 8. Na co najmniej dwa tygodnie ( z zastrzeżeniem ust. 9) przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania poprzez wpis do zeszytu korespondencji.
 9. W przypadku oceny niedostatecznej informacja, o której mowa w ust. 8 ma być przekazana uczniowi i jego rodzicom na co najmniej miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady klasyfikacyjnej i ma być skuteczna.

§ 63. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

1.Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych jest rzetelne wypełnianie obowiązków ucznia w zakresie oceniania.

2. Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:

1)     uczeń lub jego rodzic składa do nauczyciela wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny. Wniosek ma formę pisemną, zawiera  ocenę, o którą uczeń ubiega się oraz uzasadnienie. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku w rubryce „Uwagi o uczniach”;

2)     po analizie sytuacji nauczyciel przedmiotu może jeszcze raz sprawdzić wiadomości ucznia i ewentualnie podwyższyć ocenę;

3)     wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny należy złożyć nie później niż 3 dni                          przed  klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

3.Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)     uczeń lub rodzic składają do Dyrektora Szkoły wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. Wniosek ma formę pisemną, zawiera  ocenę, o którą uczeń ubiega się oraz uzasadnienie;

2)     Dyrektor powołuje komisję w składzie:

a)      pedagog lub psycholog,

b)     wychowawca,

c)      dwóch nauczycieli uczących tego ucznia,

d)     przedstawiciel samorządu klasowego uczniów;

3)     komisja rozpatruje zasadność oceny i podejmuje ostateczną decyzję w drodze tajnego głosowania większością głosów;

4)     wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny należy złożyć nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym  zebraniem Rady Pedagogicznej.

4.W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) stwierdzi, iż ocena roczna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, ma możliwość odwołania się od tej oceny poprzez złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły nie później niż 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku odwołania od oceny z egzaminu poprawkowego wniosek należy złożyć w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 64.  Egzamin poprawkowy

 1. Ustalona przez nauczyciela albo w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego:

1)     uczeń, który w klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy;

2)     termin egzaminu ustala Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich;

3)     uczeń, który z usprawiedliwionych przez Dyrektora powodów nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 65.  Promowanie ucznia, ukończenie Szkoły przez ucznia

 1. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń kończy Szkołę , jeżeli na zakończenie klasy VIII lub trzeciej klasy oddziału gimnazjalnego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, przystąpił do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

  
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Środa
17 Października 2018
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga