Jesteś tutaj: Strona główna
Statut Szkoły - Strona 8 PDF Drukuj Email
czwartek, 23 listopada 2017
Spis treści
Statut Szkoły
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

 

Rozdział 18
Wychowawcy

§ 66.  Rola wychowawcy

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału w zasadzie do ukończenia przez uczniów tego oddziału Szkoły.
 3. Zmiana wychowawcy może nastąpić na prośbę nauczyciela lub wniosek rady klasowej rodziców po pozytywnym rozpatrzeniu przez Dyrektora Szkoły wniosków w tej sprawie.

§ 67. Zadania wychowawcy

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Szkoły, a w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)     przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie;

3)     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;

4)     dostosowanie form zajęć wychowawczych do wieku uczniów;

5)     otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia;

6)     koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla danego oddziału klasowego.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:

1)     w miarę możliwości i przy współpracy z rodzicami zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2)     opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;

3)     utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

4)     współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

5)     współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bochni oraz innymi placówkami leczniczymi;

6)     śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;

7)     dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

8)     udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp.;

9)     kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;

10)   utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;

11)   powiadamiać rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych na co najmniej 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

12)   ustalać śródroczne i roczne oceny zachowania;

13)   powiadamiać rodziców lub opiekunów o osiągnięciach dydaktycznych i zachowaniu dziecka;

14)   podejmować decyzje w zakresie usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach w szkole;

15)   podejmować decyzje w zakresie zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć w szkole;

16)   gromadzić pisemne usprawiedliwienia nieobecności w szkole swoich wychowanków.

3.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

Rozdział 19
Postanowienia dotyczące klas dotychczasowego gimnazjum

§ 68. Projekt edukacyjny

 1. Uczniowie klas dotychczasowego Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
 3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:

1)     zadania nauczyciela opiekuna projektu;

2)     czas realizacji projektu edukacyjnego;

3)     termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

 

Rozdział 20
Postanowienia końcowe

§ 69.  Pieczęć szkoły i regulaminy

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
 2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 70. Ceremoniał szkoły

 1. Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

§ 71 Dokumentacja działalności szkoły i gospodarka materiałowa.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
 3. Dyrektor Szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.


 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Sobota
20 Października 2018
Imieniny obchodzą
Budzisława, Irena, Jan Kanty,
Kleopatra, Wendelin, Witalis

Do końca roku zostało 73 dni.
Zodiak: Waga