EWD w Gim2 Drukuj
Napisał(a): H.Kica   

logo

 

w Gimnazjum nr 2 im. C.K.Norwida w Bochni

Październik w szkole to miesiąc, w którym kończy się prace związane z analizą wyników egzaminu zewnętrznego prowadzonego przez Centralną Komisje Egzaminacyjną w minionym  roku szkolnym.

Wyniki tego egzaminu poznaje szkoła i jej absolwenci na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, czyli w czerwcu poprzedniego roku szkolnego. Dlaczego więc  analiza osiągnięć trwa tak długo?
Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od trzech grup czynników:

 

  • indywidualnych, takich jak zdolności, uprzednie osiągnięcia szkolne;
  • społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny, wpływ grupy rówieśniczej;
  • szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, warunki nauczania.

Surowy wynik egzaminu zewnętrznego, czyli liczba otrzymanych punktów lub procent wykonania zadań  to informacja o końcowym poziomie osiągnięć  uczniów w zakresie sprawdzanym testem egzaminacyjnych, a nie informacja o efektywności nauczania w szkole. Średni wynik egzaminu zewnętrznego może być i niejednokrotnie jest fałszywym sygnałem  efektywności pracy szkoły. Dlatego od 2006r. wprowadzono inny sposób analizy wyników tzw.  metodę edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie zasobów na wejściu ( wyników na sprawdzianie po szkole podstawowej) oraz wyjściu (wyników na egzaminie gimnazjalnym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia.
Taki alternatywny sposób wykorzystania wyników egzaminacyjnych pozwala porównać szkoły nie tylko ze względu na osiągane przez uczniów końcowe wyniki egzaminacyjne, ale również ze względu na wkład szkoły w uzyskanie tych wyników. EWD jest miarą efektywności nauczania w szkole.
W październiku szkoły otrzymały program, który pozwala obliczyć EWD dla własnej placówki. Dlatego też teraz kończą się prace związane z podsumowaniem osiągnięć absolwentów jak i nauczycieli, którzy przez trzy lata pracowali z młodzieżą.
Pracownia EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie na stronie http://ewd.edu.pl.opublikowała  trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów.
Poniżej przedstawiamy usytuowanie Gimnazjum nr 2 w Bochni w pięciostopniowej skali szkół zbudowanej w oparciu o uzyskaną wartość EWD w zakresie przedmiotów humanistycznych (GH) i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (GMP).
Z ogromnym zadowoleniem odbieramy fakt, że po raz kolejny Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida  w Bochni znalazło się w grupie szkół sukcesu, czyli szkół o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.

images/stories/rok12_13/gim2_ewd1.jpgimages/stories/rok12_13/gim2_ewd2.jpg

Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia.

  • Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
  • Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania.
  • Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności.
  • Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania.
  • Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

 

Helena Kica
wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Bochni


W artykule wykorzystano informacje zamieszczone na stronie internetowej http://ewd.edu.pl