Chemia - j. angielski Drukuj
Napisał(a): B.Chełmecka-Czekaj   
piątek, 10 maja 2013

Scenariusz lekcji chemiczno - angielskiej

Temat lekcji: OTRZYMYWANIE OSADÓW SOLI W WYNIKU MIESZANIA DWÓCH RÓŻNYCH  ROZTWORÓW SOLI

CELE OGÓLNE:

 • praktyczne zastosowanie języka angielskiego podczas lekcji chemii i integracja międzyprzedmiotowa
 • wspólne prowadzenie lekcji nauczycielek chemii i języka angielskiego
 • wykorzystanie metod aktywnych (umiejętność pracy w grupie, praca indywidualna, prezentacja opracowanego materiału)


CELE OPERACYJNE (SZCZEGÓŁOWE):

1. Wiadomości: Uczeń zna i rozumie:
Język Angielski
•    nazwy wybranych związków chemicznych związanych z tematem lekcji:

Jodek potasu – potassium iodide
Azotan(V) ołowiu(II) – lead nitrate(V)
Chlorek potasu – potassium chloride
Azotan(V) srebra – silver nitrate(V)
Siarczan(VI) miedzi(II) – copper(II) sulphate(VI)
Azotan(V) wapnia – calcium nitrate(V)
Węglan potasu – potassium carbonate
Węglan sodu – sodium carbonite

•    nazwy angielskie części roztworu
•    nazwy sprzętu laboratoryjnego: probówka,  bagietka,  szkło zegarowe, zlewka
•    nazwy poszczególnych reakcji chemicznych i pojęć, jon, kation, anion, dysocjacja, osad, wytrącanie osadu
•    zasady użycia zerowego trybu warunkowego
•    zasady użycia trybu rozkazującego – wydawanie krótkich poleceń
•    kolory
•    podstawowe słownictwo pozwalające na opisanie eksperymentu chemicznego

Chemia
•    pojęcia : dysocjacja, sól, roztwór
•    nazwy sprzętu laboratoryjnego – probówka, zlewka, szkło zegarowe, bagietka
•    nazwy chemiczne  oraz wzory sumaryczne zastosowanych soli

2. Umiejętności: Uczeń potrafi:

Język angielski

•    przeczytać poszczególne nazwy związków chemicznych
•    nazwać sprzęt laboratoryjny używany podczas eksperymentów
•    przeczytać instrukcję doświadczenia w języku angielskim i przeprowadzić badanie
•    opisać rezultaty przeprowadzonego doświadczenia


Chemia:

•    obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie
•    wyciągać i formułować wnioski wynikające z obserwacji zjawisk
•    łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną
•    przewidywać procesy zachodzące w trakcie mieszania i rozpuszczania różnych
•    substancji
•     posługiwać się bezpiecznie sprzętem laboratoryjnym


3. Cele wychowawcze

 • ukazywanie uczniom praktycznego zastosowania języka angielskiego
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie
 • dbanie o bezpieczeństwo i porządek na lekcji
 • uczenie dbałości o sprzęt
 • kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • doskonalenie umiejętności łączenia teorii z praktyka
 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych materiałów na lekcji
 • wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych
 • rozwijanie umiejętności dążenia do wnikliwej analizy i logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dyscyplin naukowych


Czas trwania: 1 godzina dydaktyczna
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupie
Strategia: problemowa
Metoda: ćwiczeniowa (wykonanie doświadczeń uczniowskich,
słowna (praca z tekstem w języku angielskim)
Zasady nauczania: świadomość, aktywność
Materiały i środki dydaktyczne:
•    sprzęt laboratoryjny
•    odczynniki chemiczne
•    tabela w języku angielskim,  instrukcje do ćwiczeń
•    teksty do uzupełnienia w języku angielskim
•    tablica, kreda
•    tablica rozpuszczalności w języku angielskim

TOK LEKCJI

Faza przygotowawcza (czas: 3 min)

Część organizacyjno-porządkowa

 • powitanie zaproszonych gości
 • podanie i zapisanie tematu lekcji na tablicy


Faza realizacyjna (18 min):

I. Wprowadzenie (10 min)

Nauczycielka chemii przypomina definicję soli i definicję dysocjacji soli (3 min).
Nauczycielka angielskiego pisze na tablicy   oraz wzór sumaryczny oraz nazwę angielską np. węglanu potasu, a następnie prosi o zapisanie na tablicy angielskich nazw pozostałych soli na podstawie załączonej tabeli rozpuszczalności (załącznik numer 1). Po zapisaniu na tablicy nauczycielka  podaje prawidłową wymowę tych związków oraz prosi uczniów o powtórzenie (7 min)

2. Przeprowadzenie doświadczenia (8 min)

Nauczycielka chemii rozdaje poszczególnym grupom instrukcje w języku angielskim  ( załącznik numer 3), informując, co będzie celem przeprowadzanego doświadczenia. Nauczycielka angielskiego rozdaje uczniom słowniczki opracowane do lekcji (załącznik numer 2), które ułatwią im zrozumienie instrukcji. Nauczycielka chemii czuwa nad sprawnym i bezpiecznym przeprowadzeniem doświadczenia.

Instrukcja w języku angielskim

1.    Check in the solubility chart whether lead nitrate is a soluble salt
2.    Add lead nitrate being on the clock glass to the beaker and mix carefully with the glass rod until you get a solution
3.    Pour around 5 cubic centimeters (cm3) of lead nitrate into test tube 1. Label the  tube.
4.    Check in the solubility chart whether potassium iodide is a soluble salt
5.    Add potassium iodide being on the clock glass to the beaker and mix carefully with the glass rod until you get a solution
6.    Pour around 5 cubic centimeters (cm3) of potassium iodide into  test tube 2. Label the  tube
7.    Pour the solution from tube 1 into test tube 2.  Note down your observations
8.    Write the balanced ionic and molecular  equation for the observed reaction

Question:
What happens if you mix solutions of two different salts?  Complete the sentence. Find the correct word in the vocabulary sheet.

CONCLUSION: If solutions  of two different salts  ………..(be) mixed, we observe ………….

Instrukcja w języku polskim
1.    Sprawdź w tabeli rozpuszczalności ( w języku angielskim) czy azotan(v) ołowiu(II) jest solą rozpuszczalną.
2.    Do zlewki z wodą dodaj azotan (V) ołowiu(II) znajdujący się na szkiełku zegarkowym. Dobrze wymieszaj bagietką aż do uzyskania roztworu
3.    Roztwór azotanu (V) ołowiu (II) (około 5 cm3) wlej do probówki. Probówkę podpisz.
4.    Sprawdź w tabeli rozpuszczalności ( w języku angielskim) czy jodek potasu jest solą rozpuszczalną.
5.    Do zlewki z wodą dodaj jodek potasu znajdujący się na szkiełku zegarkowym. Dobrze wymieszaj bagietką aż do uzyskania roztworu
6.    Roztwór jodku potasu (około 5 cm3) wlej do drugiej probówki. Probówkę podpisz.
7.    Wlej roztwór z drugiej probówki do probówki numer 1. Zapisz obserwacje
8.    Wyciągnij wnioski z zachodzącej reakcji pisząc równanie (cząsteczkowo i jonowo)

3. Integracja treści opracowanych przez poszczególne grupy (20 min)

Nauczycielka angielskiego prosi o zapisanie wypracowanego wniosku po angielsku na tablicy oraz o przetłumaczenie go na język polski. Nauczycielka chemii prosi uczniów o zapisanie na tablicy równań zachodzących reakcji.(8 min) Nauczycielka języka angielskiego wprowadza nazwy kolorów osadów, które powstały w wyniku doświadczenia, prezentując realia n.p. galaretkę koloru niebieskiego oraz prosząc uczniów o powtórzenie nazw kolorów. Uczniowie kładą poszczególne pomoce przygotowane przez nauczycielkę na stołach, gdzie przeprowadzali doświadczenie tak, aby kolor pasował do koloru powstałego osadu (5 min) Następnie uczniowie są proszeni o uzupełnienie tabeli nazwami kolorów powstałych osadów soli poprzez przyklejenie kartki z nazwą właściwego koloru na tabelę  przygotowaną  na dużym arkuszu papieru i powieszoną w widocznym miejscu w klasie . Następnie uczniowie omawiają tabelę w języku angielskim uzupełniając zdanie napisane na tablicy. Po wypowiedzeniu dwóch zdań nauczycielka zakrywa zdanie umieszczone na tablicy tak, aby uczniowie wypowiedzieli je samodzielnie.(7 min).Do podsumowania pracy danej grupy należy wyznaczyć uczniów z pozostałych grup, tak aby pozostali uczniowie zastosowali nazwy wprowadzonych soli.

Names of the  solutions  mixed    Colour of the precipitate
Cu SO4 + K2CO3    Jelly blue (galaretowaty niebieski
AgNO3 + KCl    Cheesy white, darkening when exposed to the air (serowaty biały, ciemniejący na powietrzu
AgNO3 + K2CO3    White (biały)
Pb(NO3)2 + KI    Yellow (żółty)
Ca(NO3)2 + Na2CO3    White (biały)

I. If you mix …………. solution with ……………….. you get a ……… precipitate
If you mix …………….
Jeśli zmieszasz roztwór …………. z roztworem …………….. otrzymasz osad …………………….. Itd.

4. Faza podsumowująca (4 min)

 • ocena pracy uczniów
 • zadanie pracy domowej


Język angielski -  Skorzystaj ze strony internetowej chemistrydaily.com, aby uzupełnić poniższe zdania a następnie przetłumacz je na j. polski

The dissociation of salts by solvation in a …………….  like water (molecule) means the separation of the …………………. and …………………. The salt can be recovered by …………………. of the solvent.
Hydrolysis is a chemical process in which a …………….is cleaved into two parts by the addition of a molecule of………………. This is distinct from a……………., in which water molecules are added to a substance, but no cleavage occurs.

Chemia – Uzupełnij poniższe równania. Produkt trudno rozpuszczalny zaznacz strzałką ˇ. Skorzystaj z tablicy rozpuszczalności